Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

6% Pożyczka Konwersyjna
Miasta Łodzi 1934 roku


 


 

WARUNKI

 

1. Pożyczka niniejsza po nazwą 6-procentowej pożyczki konwersyjnej m. Łodzi 1934 r., serja A, stanowi pokrycie 6-procentowych pożyczek obligacyjnych, wypuszczonych w latach 1916-1922 i przerachowanych na zasadzie decyzji Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1929 r. L.D.II.2066/2

 

2. Pożyczka niniejsza, serja A, emitowana jest w ogólnej wysokości zł. 6.655.000 (sześć miljonów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w następujących odcinkach nominalnej wartości: 2.000 sztuk po 1.000 zł., 5.000 sztuk po 500 zł., 6.000 sztuk po 200 zł., 6.000 sztuk po 100 zł., 7.100 sztuk po 50 zł.

 

3. Obligacje pożyczki opiewają na okaziciela i nie podlegają wypowiedzeniu ze strony posiadacza obligacyj.

 

4. Pożyczka będzie umarzana drogą losowania w ratach półrocznych w ciągu lat 27-miu, licząc od dnia 31 grudnia 1937 r., 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku, po zł. 123.250, w ostatniem ciągnieniu – zł. 122.750. Nr. Nr. wylosowanych obligacyj będą podawane do publicznej wiadomości w drodze ogłoszeń. Wylosowane obligacje będą płatne, poczynając od dnia następnego po losowaniu.

 

5. Zarządowi miasta służy prawo, począwszy od 1 stycznia 1938 r., przedterminowego umarzania części lub całości pożyczki, w drodze skupu z wolnej ręki lub przez dodatkowe losowanie; w tym ostatnim wypadku po cenie nominalnej. O zamierzonem losowaniu Zarząd Miejski poda do publicznej wiadomości na pół roku przed terminem losowania.

 

6. Bieg procentów od obligacji wylosowanej ustaje z dniem wyznaczonym na jej spłatę. Przy obligacja przedstawionych do spłaty powinny znajdować się wszystkie kupony, których termin płatności jeszcze nie nastąpił. Wartość brakujących kuponów będzie potrącona z sumy obligacji. Do obligacji dołącza się arkusz kuponowy. Odsetki będą płatne półrocznie zdołu w kasie Zarządu m. Łodzi, 1 lipca i 2 stycznia każdego roku za zwrotem odpowiedniego kuponu. Pierwszy kupon będzie płatny dnia 2 stycznia 1935 r.

 

7. Należność z tytułu obligacji przedawnia się po upływie lat 20-stu od daty jej płatności. Należność z tytułu kuponu przedawnia się po upływie lat 5-ciu od daty jego płatności.

 

8. Wszelkie powiadomienia, dotyczące niniejszej emisji, Zarząd Miejski będzie podawał do publicznej wiadomości przez publiczne ogłoszenie w Monitorze Polskim i co najmniej jednym z dzienników miejscowych.

 

9. Obligacje pożyczki konwersyjnej będą przyjmowane przez Zarząd m. Łodzi w stosunku ¾ wartości giełdowej tytułem kaucji przy wszelkich dostawach dla Zarządu m. Łodzi.

 

10. Terminową zapłatę kuponów i obligacyj zabezpiecza się całym majątkiem i dochodami miasta.

 

PLAN UMORZENIA

 

Terminy losowania

zł. 1.000

zł. 500

zł. 200

zł. 100

zł.
50

Umorzo-no obligacyj na zł.

Odsetki płatne po dniu losowania

Pozosta-łość długu

31.XII.1934

-

-

-

-

-

-

199.650

6.655.000

30.VI.1935

-

-

-

-

-

-

199.650

6.655.000

31.XII.1935

-

-

-

-

-

-

199.650

6.655.000

30.VI.1936

-

-

-

-

-

-

199.650

6.655.000

31.XII.1936

-

-

-

-

-

-

199.650

6.655.000

30.VI.1937

-

-

-

-

-

-

199.650

6.655.000

31.XII.1937

37

93

111

111

129

123.250

199.650

6.531.750

30.VI.1938

37

93

111

111

129

123.250

195.952

6.408.500

31.XII.1938

37

93

111

111

129

123.250

192.255

6.285.250

30.VI.1939

37

92

112

111

135

123.250

188.557

6.162.000

31.XII.1939

37

93

111

111

129

123.250

184.860

6.038.750

30.VI.1940

37

92

111

111

139

123.250

181.162

5.915.500

31.XII.1940

37

93

111

111

129

123.250

177.465

5.792.250

30.VI.1941

37

92

111

112

137

123.250

173.767

5.669.000

31.XII.1941

37

93

111

111

129

123.250

170.070

5.545.750

30.VI.1942

37

93

111

111

129

123.250

166.372

5.422.500

31.XII.1942

37

93

111

111

129

123.250

162.675

5.229.250

30.VI.1943

37

92

112

111

135

123.250

158.977

5.176.00

31.XII.1943

37

92

111

111

139

123.250

155.280

5.052.750

30.VI.1944

37

93

111

111

129

123.250

151.582

4.929.500

31.XII.1944

37

93

111

111

129

123.250

147.885

4.806.250

30.VI.1945

37

92

112

111

135

123.250

144.187

4.683.000

31.XII.1945

37

93

111

111

129

123.250

140.490

4.559.750

30.VI.1946

37

93

111

111

129

123.250

136.792

4.436.500

31.XII.1946

37

92

111

111

139

123.250

133.095

4.313.250

30.VI.1947

37

92

111

111

139

123.250

129.397

4.190.000

31.XII.1947

37

93

111

111

129

123.250

125.700

4.066.750

30.VI.1948

37

93

111

111

129

123.250

122.002

3.943.500

31.XII.1948

37

93

111

111

129

123.250

118.305

3.820.250

30.VI.1949

37

92

111

112

137

123.250

114.607

3.697.000

31.XII.1949

37

92

111

111

139

123.250

110.910

3.573.750

30.VI.1950

37

93

111

111

129

123.250

107.212

3.450.500

31.XII.1950

37

93

111

111

129

123.250

103.515

3.327.250

30.VI.1951

37

92

112

111

135

123.250

99.817

3.204.000

31.XII.1951

37

93

111

111

129

123.250

96.120

3.080.750

30.VI.1952

37

93

111

111

129

123.250

92.422

2.957.500

31.XII.1952

37

92

111

111

139

123.250

88.725

2.834.250

30.VI.1953

37

92

111

112

137

123.250

85.027

2.711.000

31.XII.1953

37

93

111

111

129

123.250

81.330

2.587.750

30.VI.1954

37

93

111

111

129

123.250

77.632

2.464.500

31.XII.1954

37

93

111

111

129

123.250

73.935

2.341.250

30.VI.1955

37

91

111

111

129

123.250

70.237

2.218.000

31.XII.1955

37

93

111

111

129

123.250

66.540

2.094.750

30.VI.1956

37

93

110

112

131

123.250

62.842

1.971.500

31.XII.1956

37

93

111

111

129

123.250

59.145

1.848.250

30.VI.1957

37

92

112

111

135

123.250

55.447

1.725.000

31.XII.1957

37

92

111

111

139

123.250

51.750

1.601.750

30.VI.1958

37

93

111

111

129

123.250

48.052

1.478.500

31.XII.1958

37

93

111

111

129

123.250

44.355

1.355.250

30.VI.1959

37

92

111

112

137

123.250

40.657

1.232.000

31.XII.1959

37

93

111

111

129

123.250

36.960

1.108.750

30.VI.1960

37

92

111

111

139

123.250

33.262

985.500

31.XII.1960

37

93

111

111

129

123.250

29.565

862.250

30.VI.1961

37

92

111

111

139

123.250

25.867

739.000

31.XII.1961

37

93

111

111

129

123.250

22.170

615.750

30.VI.1962

37

93

111

111

129

123.250

18.472

492.500

31.XII.1962

37

92

111

111

139

123.250

14.775

369.250

30.VI.1963

37

92

112

111

135

123.250

11.077

246.000

31.XII.1963

37

93

111

111

129

123.250

7.380

122.750

30.VI.1964

38

93

112

112

93

122.750

3.682

 

 

2000

5000

6000

6000

7100

6655000

6687877

 

 

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski