Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

II-a 4% Pożyczka Konwersyjna Król. Stoł. m. Lwowa


  • z roku 1925.
  • Obligacja na 30 (trzydzieści) (155 (sto pięćdziesiąt pięć)) złotych płatna na okaziciela.
  • Obligacja niniejsza stanowi część dwóch pożyczek Gminy król. stoł m. Lwowa, a to: pożyczki, zaciągniętej w pierwotnej sumie 6.500.000 koron na podstawie uchwał Rady Miejskiej z 2 i 12 marca i 18 i 26 kwietnia 1900, jakoteż ustawy krajowej z 11 lipca 1900, dz. u. k. Nr. 68, tudzież pożyczki, zaciągniętej w pierwotnej sumie 14.000.000 koron na podstawie uchwał Rady Miejskiej z 15 marca i 4 kwietnia 1907 i ustawy krajowej z 11 października 1908, dz. u. k. Nr. 128, - które to pożyczki zostały po myśli rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924, Dz. U. R. P. Nr. 115, po 1026 i rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1926, Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 507, skonwertowane na 2.885.447,52 złotych według planu, zatwierdzonego reskryptem Ministerstwa Skarbu z dnia 11 lutego 1930, L. D. II. 33/2
  • Obligacja niniejsza oprocentowana jest po 4 od sta rocznie, a procent ten będzie wypłacany bez jakiegokolwiek potrącenia półrocznie zdołu w dniu 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.
  • Zwrot kapitału nastąpi w pełnej wartości imiennej najpóźniej w ciągu czterdziestu lat, licząc od dnia 1 lipca 1925.
  • Za regularną wypłatę procentu i zwrot kapitału tej pożyczki odpowiada Gmina całym swoim majątkiem i wszystkimi dochodami.
  • Obligacje tej pożyczki mogą być używane do lokowania kapitałów, dla których wymagane jest bezpieczeństwo pupilarne.
  • Bliższe postanowienia stanowiące integralną część niniejszej obligacji znajdują się na odwrotnej stronie.
  • We Lwowie, dnia 5 listopada 1930.
  • Podpisano: Prezydent Miasta, Członkowie Tymcz. Rady Miejskiej, Za Komisję kontroli długów miejskich, Dyrektor Izby Obrachunkowej.

 


 

BLIŻSZE POSTANOWIENIA

 

1)     Wypłata odsetek następować będzie bez odliczania podatków, opłat lub jakichkolwiek potrąceń – w ratach półrocznych zdołu, a to w dnia 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku za ściągnięciem zapadłych kuponów, należących do niniejszej obligacji. Wypłaty dokonywane będą przez Kasę miejską we Lwowie, względnie przez instytucje zastępcze, wskazane przez Zarząd miasta Lwowa w drodze ogłoszenia w „Monitorze Polskim” i w dwu miejscowych dziennikach.

2)     Zwrot kapitału nastąpi drogą wylosowania według planu umorzenia, podanego na trzeciej stronie niniejszej obligacji.
Losowania odbywać się będą 1 kwietnia i 1 października każdego roku. Wyniki losowania będą podawane każdocześnie do wiadomości publicznej w „Monitorze Polskim” i w jednym miejscowym dzienniku.

3)     Gmina miasta Lwowa zastrzega sobie prawo wylosowania kiedybąź w ciągu okresu amortyzacyjnego większej ilości obligacyj poza planem umorzenia, jakoteż prawo wypowiedzenia wszystkich pozostałych obligacyj i wypłacenia ich okazicielowi według imiennej wartości, co będzie ogłoszone na trzy miesiące zgóry w „Monitorze Polskim” i w dwu miejscowych dziennikach.

4)     Wypłata wylosowanych względnie wypowiedzianych obligacyj nastąpi za zwrotem tych obligacyj i talonów wraz z niezapadłemi kuponami, w pełnej wartości imiennej w 3 miesiące po wylosowaniu względnie wypowiedzeniu, bez odliczania podatków, opłat lub jakichkolwiek potrąceń, w instytucjach wskazanych do wypłaty kuponów.

5)     Z terminem płatności kapitału ustaje dalsze oprocentowanie obligacyj, a brakujące przy wypłacie obligacji kupony, zapadające po terminie płatności, będą z kapitału potrącone.

6)     Zapadłe kupony przedawniają się po upływie lat trzech, wylosowane względnie wypowiedziane obligacje po latach trzydziestu od dnia płatności na rzecz Gminy miasta Lwowa.

7)     Uwolnienie obligacyj i kuponów niniejszej pożyczki od opłat stemplowych określone jest rozporządzeniem Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 1926, Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 507.

8)     Obligacje tej pożyczki mogą być używane do lokowania kapitałów fundacyjnych, majątku zakładów będących pod publicznym nadzorem, kapitałów pupilarnych, fideikomisowych, depozytowych, jak również kaucyj służbowych i kontraktowych po kursie giełdowym., jednakże nie ponad wartość imienną (ustawa z dnia 10 sierpnia 1895, dz. u. p. Nr. 123).

9)     Przy odbiorze niniejszej obligacji wypłaci Kasa miejska posiadaczowi dawnej obligacji tytułem wyrównania do pełnej imiennej sumy zwaloryzowanego kapitału 2,89 zł.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39