Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

M. St. Warszawa
Obligacja IV-ej 4,5% Pożyczki M. St. Warszawy


 

 


 

WYCIĄG Z WARUNKÓW
IV-ej 4,5% Pożyczki Konwersyjnej m. st. Warszawy na złotych 8.113.731,50

wypuszczonej dla zamiany VII-ej 4,5% pożyczki m. Warszawy 1903 r. na rubli nominalnych 12.201.100

 

Par. 3. Odsetki od obligacji wynoszą 4,5% rocznie i bieg ich rozpoczyna się od 1 lipca 1925 r.

 

Par. 4. Odsetki będą wypłacane bez żadnych potrąceń okazicielom kuponów za ubiegłe półrocza 2 stycznia i 1 lipca każdego roku w Kasie Magistratu m. st. Warszawy, lub w miejscach, które przed terminem płatności kuponów będą podane przez Magistrat drogą publikacji. W tychże miejscach będzie wypłacany również kapitał obligacji wylosowanych.

 

Par.5. Umorzenie pożyczki nastąpi w ciągu lat 45; poczynając od 2 stycznia 1932 roku drogą losowań. Losowanie będzie się odbywać publicznie w Magistracie m. st. Warszawy 1 kwietnia i 1 października każdego roku według planu umorzenia zamieszczonego na każdej obligacji. Pierwsze losowanie odbędzie się w dniu 1-ym października 1931 r. i wylosowanych będzie jednocześnie 13 rat umorzeniowych. Na umorzenie pożyczki i opłatę procentów przeznacza się na każde półrocze od złotych 210.075,82 do złotych 210.989,37.

Należność za obligacje wylosowane będzie wypłacana po upływie 3-ch miesięcy od daty losowania, mianowicie 2 stycznia i 1 lipca każdego roku.

Numery obligacji wylosowanych niezwłocznie po losowaniu będą podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie ich w „Monitorze Polskim”, w „Dzienniku Zarządu m. st. Warszawy” oraz conajmniej w dwóch stołecznych gazetach. Oprócz tego po każdem losowaniu będzie wydana w językach polskim i francuskim tabela numerów obligacji wylosowanych jak również nieprzedstawionych do wypłaty obligacji wylosowanych w poprzedniem ciągnieniu.

Magistrat zastrzega sobie prawo skupu pożyczki po nominalnej cenie przed upływem przewidzianego w tym paragrafie 45-letniego terminu, bądź drogą zwiększenia ilości obligacji podlegających losowaniu, bądź drogą jednorazowego umorzenia całego pozostającego w tym czasie długu z uprzedniem zawiadomieniem w obu wypadkach posiadaczy obligacji przynajmniej na trzy miesiące przed upływem terminu, wyznaczonego dla spłaty.

 

Par. 6. Przyrost procentów od obligacji wylosowanych ustaje w dniu w którym przypada spłata kapitału tychże obligacji. Jeżeli przy przedstawieniu dla spłaty wylosowanych obligacji nie będą dołączone wszystkie kupony, których termin opłaty następuje po terminie spłaty kapitału tych obligacji, to suma należna za kupony brakujące potrąca się z kapitału wypłacanego.

 

Par. 7. Po upływie 30 lat od daty wylosowania obligacji, te ostatnie ulegają przedawnieniu, o ile bieg przedawnienia nie zostanie ustawowo przerwany. Kupony od obligacji ulegają przedawnieniu po upływie lat 5-ciu, licząc od daty płatności kuponu.

 

Par. 8. Terminowe wypłaty obligacji i kuponów pożyczki konwersyjnej zostają zagwarantowane wszystkiemi dochodami, kapitałem i nieruchomym majątkiem m. st. Warszawy, przyczem niezbędne co rok na tę opłatę sumy będą zapisywane do budżetu m. st. Warszawy, narówni z innemi obowiązkowemi wydatkami miasta.

 

Par. 9. Obligacje tej pożyczki przyjmują się jako kaucje przy dostawach i umowach z Magistratem m. st. Warszawy w nominalnej ich wartości.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39