Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Miasta Kielc
8% list zastawny

WARUNKI


Wyciąg z ustawy Towarzystwa Kredytowego Miasta Kielc,
zatwierdzonej 22 czerwca 1898 roku, z późniejszymi zmianami
zatwierdzonemi przez Ministerstwo Skarbu

 

                  Listy zastawne wydawane są przez Towarzystwo Kredytowe m. Kielc na podstawie wierzytelności hipotecznych, zabezpieczonych na pierwszych miejscach hipotek nieruchomości, obciążonych pożyczkami.

                  Wierzytelności hipoteczne Towarzystwa zabezpieczają emitowane listy zastawne. Stanowią one przedewszystkiem zabezpieczenie praw posiadaczy tych listów, niezależnie od odpowiedzialności Towarzystwa z całego własnego majątku.

                  Terminową spłatę należności za wylosowane listy zastawne i kupony zabezpieczają:

1)     wpisy hipoteczne na nieruchomościach członków Towarzystwa, na które zostały udzielone pożyczki,

2)     fundusz zasobowy Towarzystwa i cały jego majątek,

3)     dodatkowo – zbiorowa odpowiedzialność wszystkich nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie hipoteczne pożyczek Towarzystwa.

                  Wycofanie z obiegu listów zastawnych następuje w drodze losowań według planu umorzenia odnośnych pożyczek hipotecznych i według wartości nominalnej tych listów.

                  Losowania odbywają się w terminach 28 lutego i 31 sierpnia każdego roku, a numery wylosowanych listów zastawnych podawane są przez Towarzystwo do wiadomości publicznej niezwłocznie po odbyciu losowania.

                  Odsetki od listów zastawnych wylosowanych wypłacane są również i za to półrocze, w którem odbyło się losowanie tych listów.

                  Wypłata należności za wylosowane listy zastawne rozpoczyna się po upływie czterech miesięcy od dnia wylosowania, t.j. od dnia 1 lipca i 2 stycznia każdego roku i odbywa się w kasie Towarzystwa lub w instytucji wskazanej przez Towarzystwo w ogłoszeniach.

                  Należności za wylosowane listy zastawne, niepodniesione w ciągu lat 30-tu, i należności za kupony, niepodniesione w ciągu lat 5-ciu od daty płatności, przechodzą na rzecz Towarzystwa.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39