Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Elektryczne Koleje Dojazdowe S.A.
6,5% Obligacja


 

 


 

WARUNKI EMISJI OBLIGACYJ

 

            Spółka wypuszcza obligacje na sumę nominalną 2.000.000 belgów w złotych, to jest według relacji belga o złota z dnia 24 października 1931 r. zgodnie z zarządzeniem Króla Belgów z dnia 25 października 1926 r.

 

            Obligacje opiewają na okaziciela na kwotę belgów 200 w złocie nominalnej wartości każda, numerowanych od 00001 do 10000.

 

            Do obligacyj dołącza się arkusz kuponowy, zawierający 78 kuponów odsetkowych.

 

            Każda obligacja jest opatrzona kolejnym numerem, podpisami dwóch członków Zarządu i pieczęcią Spółki, przyczem podpisy te i pieczęć są odtworzone mechanicznie, oraz podpisami głównego kasjera i głównego księgowego, z których ostatni jest odręczny. Kupony są opatrzone podpisami  dwóch członków Zarządu, odtworzonemi mechanicznie.

 

            Oprocentowanie obligacyj wynosi 6,5% w stosunku rocznym. Odsetki biegną od 1 lipca 1934 r. i płatne będą co pół roku z dołu 2 stycznia i 1 lipca każdego roku. Pierwszy kupon płatny będzie 2 stycznia 1935 roku. Wypłata kuponów dokonywana będzie, za zwrotem kuponów, w siedzibie Spółki w Warszawie, względnie również w innem miejscu wskazanem w ogłoszeniach Spółki.

 

            Spłata odsetek i obligacyj zabezpieczona jest poręką Skarbu Państwa Polskiego, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa Polskiego a Spółką Akcyjną Elektryczne Koleje Dojazdowe w dniu 23 stycznia 1935 r., zeznaną aktem notarjalnym u Romana Jelnickiego, notarjusza przy Wydziałach Hipotecznych Sądu Okręgowego w Warszawie, Repertorjum za rok 1935 Nr. 106.

 

            Umorzenie długu obligacyjnego będzie dokonywane w ciągu 35 lat ratami półrocznemi, bądź w drodze losowania al pari, bądź też w drodze skupu z wolnej ręki poniżej pari z uwzględnieniem narosłych odsetek dnia 2 stycznia i 1 lipca każdego roku, poczynając od dnia 1 lipca 1939 r., zgodnie z podanym poniżej planem umorzenia. Obligacje sa płatne w belgach złotych według relacji belga do złota, obowiązującej w dniu 24 października 1931 r., zgodnie z dekretem Króla Belgów z dnia 25 października 1926 r.

 

            Losowanie odbywać się będzie najpóźniej do dnia 1 czerwca każdego roku w siedzibie Zarządu Spółki dla dwóch najbliższych umorzeń półrocznych. Przed przystąpieniem do losowania Zarząd Spółki przedstawi numery obligacyj skupionych z wolnej ręki, dla wyłączenia tych obligacyj z losowania.

 

            Spółce przysługuje prawo, za uprzedniem zezwoleniem Ministerstwa Skarbu, przyśpieszenia całości lub części nieumorzonych obligacyj w każdym terminie umorzenia przewidzianym planem umorzenia bądź drogą skupu z wolnej ręki, bądź drogą losowania. W tym ostatnim przypadku o przyśpieszonem umorzeniu winna Spółka ogłosić w Monitorze Polskim na dwa miesiące przed ustalonym terminem umorzenia. Obligacje umorzone lub skupione ponad kwotę obligacyj, wskazaną przez plan umorzenia, będą zaliczone bez rozróżnienia do ostatniej względnie ostatnich rat umorzenia tego planu.

 

            O przebiegu losowania i o umorzeniu w drodze skupu sporządzony będzie protokół w formie aktu notarjalnego. Numery wylosowanych i skupionych, tak dal normalnego jak dodatkowego umorzenia, jak i numery obligacyj wylosowanych w poprzednich ciągnieniach a nieumorzonych, zostaną ogłoszone w Monitorze Polskim.

 

            Obligacje przedstawione do zapłaty winny posiadać wszystkie kupony, których terminy płatności następują po terminie wykupienia. W razie braku tych kuponów wartość ich potrąca się z kwoty podlegającej wypłacie. Należność z tytułu obligacyj przedawnia się w ciągu 20 lat od daty ich płatności. Należność z tytułu kuponów przedawnia się w ciągu 5 lat od daty ich płatności.

 

            Zawiadomienia, jakie Spółka czynić będzie posiadaczom obligacyj, wywieszane będą w lokalu Zarządu Spółki oraz będą ogłaszane w pismach, w których według postanowień Kodeksu Handlowego winny być umieszczane ogłoszenia Spółki.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39