Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
4% Obligacja VII serii 


·         na 21.535.000 rubli złotem = 86.140.000 fr. = 69.601.120 marek niem. = 41.174.920 guld. hol, wyemitowana na podstawie decyzji zatwierdzonej ukazem Najwyższym 7 lipca 1890 r., dodatkowych warunków do Najwyżej zatwierdzonego porozumienia z dnia 28 września / 10 października 1857 r., oraz do Najwyżej zatwierdzonego Statutu Towarzystwa z dnia 2 lipca 1872 r., o konwersji i wykupie nie umorzonych dotychczas 5% obligacji Towarzystwa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej II, III, IV, V i VI emisji.

·         Obligacja na sto dwadzieścia pięć (sześćset dwadzieścia pięć) rubli złotem = 500 (2500) fr. = 404 (2020) marek niem. = 239 (1195) guld. hol. na okaziciela.

·         Posiadacz niniejszej obligacji ma prawo do otrzymania z niej dochodu w wysokości 4%, t.j. 5 (25) rubli złotem, lub 20 (100) fr., lub 16 (80) mar. 16 (80) pf., lub 47 guld. 80 cent., płatnych półrocznie, do umorzenia obligacji przez losowanie.

·         Wypłata odsetek i kapitału umorzonych obligacji jest wolna na zawsze od wszelkich podatków rosyjskich.

·         Niniejsza obligacja jest zabezpieczona całym majątkiem Towarzystwa i dochodami, pozostałymi po opłaceniu renty, płatnej Rządowi, na podstawie art. 3 porozumienia o przekazaniu kolei (250.000 rubli kr.) i kwot przeznaczonych na spłatę obligacji: I-ej serii (19.200 sztuk po 500 franków) i mają prawo pierwszeństwo przed wszelkimi innymi zobowiązaniami Towarzystwa.

·         Odsetki są płatne dwa razy w roku – 21 grudnia / 2 stycznia i 19 czerwca / 1 lipca, poczynając od 21 grudnia 1890 / 2 stycznia 1891 r., za okazaniem kuponów, na życzenia posiadacza:
w S. Petersburgu i w Warszawie – w złocie lub biletach kredytowych, po kursie dnia; w Berlinie, Frankfurcie nad M. i Wrocławiu – imperatorskimi markami niemieckimi; w Paryżu i Brukseli – frankami; w Amsterdamie – guld. hol.

·         Wypłata odsetek następuje:
- w Warszawie – w Głównej Kasie Towarzystwa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej;
- w S. Petersburgu – w Banku Dyskontowym, w S. Petersburskim Międzynarodowym Banku Handlowym, w Rosyjskim Banku Handlu Wewnętrznego, w S. Petersburskim oddziale Warszawskiego Banku Handlowego;
- w Berlinie – w Towarzystwie Dyskontowym, w Mendelssohn & Co, u p. Bleichroder i w Środkowo-Niemieckim Banku Kredytowym;
- we Wrocławiu – w Kasie Towarzystwa Banku Śląskiego;
- we Frankfurcie nad M. – u p. M. A. von Rotschild i Synowie;
- w Brukseli – u p. Balcer & Co.;
- w Amsterdamie – u p. Lippman, Rosental & Co.;
- w Paryżu – w miejscach, które zostaną określone przez Radę Zarządzającą Towarzystwa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

·         Obligacje niniejsze podlegają wykupowi po cenie nominalnej w ciągu 41,5 lat.  W tym celu odpisuje się corocznie 0,95402% z nominalnej wartości pożyczki z uwzględnieniem 4% wszystkich umorzonych uprzednio obligacji.

·         Losowanie obligacji przeprowadza się w Warszawie, w Zarządzie Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej corocznie, we wrześniu. Pierwsze losowanie zostanie przeprowadzone nie później niż 15/27 grudnia 1890 roku.

·         Do końca 1900 roku coroczne umorzenie obligacji nie może być zwiększone, i do tego czasu nie może nastąpić jednorazowy wykup obligacji.

·         Wypłata kapitału od wylosowanych obligacji odbywa się w terminie płatności odsetek następującym po losowaniu, w tych samych miastach i w tych samych walutach, co wypłata kuponów.

·         Kupony, których ważność upływa po terminie określonym dla wypłaty kapitału wylosowanych obligacji, powinny być przedstawione łącznie z obligacją; w przeciwnym razie, wartość brakujących kuponów będzie potrącona przy wypłacie kapitału od wylosowanej obligacji.

·         Do obligacji dołączony jest arkusz kuponowy na dziesięć lat i talon na odnowienie kuponów.

·         Po upływie ważności arkuszy kuponowych, posiadaczom talonów do obligacji, które do tej pory nie zostały wylosowane, będą wydane bezpłatnie, nowe arkusze kuponowe, w miejscach wypłaty kuponów.

·         Warszawa, 1890.

·         Podpisano: Rada Zarządzająca Towarzystwa Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej, pełnomocnik Rządu.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39