Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Miasta Radomia
10% List Zastawny


 


 

Wyciąg z Ustawy
Towarzystwa Kredytowego Miasta Radomia,
zatwierdzonej przez Ministra Skarbu w dniu 17 lutego / 1 marca 1898 r.

 

„Listy zastawne stanowią dowód długu Towarzystwa, od którego ono zobowiązane jest wypłacać właścicielom tych listów ustanowione procenta i wykupywać je po cenie nominalnej w przepisanych terminach (par. 32)”

 

„Regularna przez Towarzystwo wypłata procentów od listów zastawnych i wycofanie tych ostatnich z obiegu w terminach oznaczonych zabezpiecza się: 1) hypoteką nieruchomości, na które udzielono pożyczki w listach zastawnych (par. 2), 2) całym kapitałem zasobowym Towarzystwa i pozostałym jego majątkiem, 3) w razie niedostateczności tych środków, zbiorową odpowiedzialnością wszystkich nieruchomości, poddanych pod bezpieczeństwo Towarzystwa (par. 33)”

 

„Listy zastawne jako bezimienne przechodzą z rąk do rąk przez proste wydanie”.

 

„Procenta od listów zastawnych wypłaca Towarzystwo po upływie każdego półrocza, w terminach jakie oznaczone zostaną w par. 36. Dla otrzymania procentów, dołączają się do listów zastawnych kupony na dziesięć lat naprzód; po upływie zaś tego terminu wydają się nowe arkusze z kuponami (par. 40).”

 

„Dyrekcja nie przyjmuje żadnych zastrzeżeń o zagubieniu, utracie listów zastawnych lub kuponów (par. 45)”.

 

„Wzamian uszkodzonych listów zastawnych lub kuponów wydają się duplikaty (par. 44)”.

 

„Kupony nie przedstawione do odbioru przypadającej za nie należności po upływie lat dziesięciu, a wylosowane listy zastawne po upływie lat trzydziestu od terminu, w którym stały się płatnemi, tracą swą wartość; przypadający zaś za takowe kapitał przechodzi na rzecz Towarzystwa (par. 46)”.

 

„Listy zastawne Towarzystwa mogą być przyjmowane na kaucye przy przedsiębiorstwach i dostawach rządowych w takiej cenie, jaka w przyszłości oznaczoną zostanie przez Ministra Skarbu. Na zastaw ich udzielane będą pożyczki przez instytucje rządowe, na podstawie Ustaw tychże instytucji (par. 47)”.

 

„Za podrabianie listów zastawnych i kuponów Towarzystwa winni ulegać będą karom, przepisanym za podrabianie papierów państwowych (par. 48)”

 


 

10% List zastawny
zapisany do kontroli hypotecznej
M. Radom, 22 sierpnia 1928 roku
Podpisano: Przewodniczący w Wydziale Hypotecznym, Sekretarz Wydziału Hypotecznego

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39