Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
3% obligacja 1860 r.


·         Towarzystwo bezimienne upoważnione Ukazem Cesarskim z d. 28 Września (10 Października) 1857 r.

·         Drogi Żelazne jedna od Warszawy do Granicy, gdzie dotyka granicy Państwa Austryackiego, druga do Sosnowca, gdzie dotyka granicy Pruskiej koło Katowic (mające długości wiorst 324), nadane na przeciąg 75-ciu lat od 1 Listopada 1857 r. Ukazem Najwyższym z dnia 28 Września (10 Października) 1857 r.

·         Pożyczka 3.000.000 Rubli srebrem czyli 12.000.000 Franków postanowiona na mocy Ustawy Towarzystwa (tyt. III, par. 7) uchwałą Ogólnego Zgromadzenia Akcyonaryuszów na dniu 11 (23) Lutego 1860 r.

·         Serya pierwsza: 19.200 obligacyj, każda po Rsr. 125 czyli Franków 500,

·         upoważniona przez Rząd Królestwa Polskiego postanowieniem z dnia 1 (13) Marca 1860 r. Nr 17704, umarzalna w wysokości imiennej przez losowania coroczne, w ciągu lat 70 , poczynając od 1 Stycznia 1862, stosownie do drugostronnego rozkładu.

·         Procent roczny Rsr. 3 kop. 75 czyli 15 franków, wypłacane będzie w ratach półrocznych 1 Stycznia i 1 Lipca.

·         Obligacya Franków 500, Rubli srebrem 125.

·         Wypłata procentów od niniejszej 125-cio rublowej (500 frankowej) Obligacyi jako też zwrot kapitału nastąpi według wyboru okaziciela
W Bruxelli, w monecie Belgijskiej,
W Paryżu, w monecie Francuzkiej,
W Berlinie, w talarach, licząc jeden talar za 3 fr. 75 cent.,
W Amsterdamie, w guldenach, liczą jeden gulden hollenderski za 2 fr. 13 c., lub
W Warszawie, w licząc rubel sr. jeden za cztery franki.

·         Wypłaty takowe są poręczone całem mieniem Towarzystwa i dochodami exploatacyi, zaraz po dochodzie Rządowym Umową Nadawczą zapewnionym.

·         W żadnym razie nie mogą być wypuszczane Obligacye wartości istotnej większej od połowy kapitału akcyjnego Towarzystwa rzeczywiście zrealizowanego.

·         Podpisano: Rada Zarządzająca Towarzystwa, Członek Delegowany (wz. hr Antoni Ostrowski), Kassyer Główny.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39