Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Łowickie Przetworów Chemicznych i Nawozów Sztucznych
5% obligacja


·         Ustawa Towarzystwa Najwyżej zatwierdzona d. 9 Czerwca 1895 roku.

·         Obligacya na dwieście pięćdziesiąt rubli na okaziciela

·         Właściciel niniejszej obligacyi uczestniczy dwiestu pięćdziesięciu rublami w pożyczce na nominalny kapitał pięćset tysięcy rubli, zawartej na warunkach, na odwrotnej stronie oznaczonych, i zabezpieczonej, przeważnie przed wszystkiemi innemi długami Towarzystwa, wszystkiemi jego dochodami, kapitałem zasobowym, tudzież jego ruchomym i nieruchomym majątkiem, jak nabytym przy jego zawiązaniu, tak równie i tym, który przezeń w przyszłości nabytym będzie.

·         Procenty, po pięć od stu rocznie, wypłacają się za przedstawieniem półrocznych kuponów, d. 17/30 Czerwca i d. 18/31 Grudnia w Zarządzie Towarzystwa w Warszawie i w miejscach, które przezeń wskazane będą za pomocą ogłoszeń.

·         Wypłacane od tych obligacyj procenty podlegają potrąceniu podatku od dochodu z kapitałów.

·         Podpisano: Dyrektorowie, Buchalter, Kasyer

·         Warszawa, 1908.


Warunki emisyi obligacyj Towarzystwa Łowickiego Przetworów Chemicznych i Nawozów Sztucznych w Łowiczu, zatwierdzone przez Towarzysza Ministra Skarbu d. 16 Kwietnia 1907 roku.

 

 1. Na zasadzie par. 21 Najwyżej zatwierdzonej d. 9 Czerwca 1895 roku, a następnie stosownie do Najwyżej zatwierdzonej d. 12 Kwietnia, d. 19 Października 1896 roku i d. 11 Kwietnia 1900 roku uchwały Komitetu Ministrów, zmienionej i uzupełnionej Ustawy Towarzystwa Łowickiego przetworów chemicznych i nawozów sztucznych w Łowiczu, Towarzystwo obecne wypuszcza obligacye na kapitał nominalny pięćset tysięcy rubli.
 2. Obligacye wypuszczają się na okaziciela wartości dwieście pięćdziesiąt rubli każda.
 3. Przy każdej obligacyi znajduje się arkusz kuponowy dla pobierania półrocznych procentów na oddzielne kupony w ciągu lat dziesięciu i talon dla odebrania nowego arkusza kuponowego na następne dziesięciolecie. Talon ten jest ważny w ciągu ośmnastu miesięcy od terminu, w którym ostatni kupon stał się płatnym; po upływie zaś tego terminu nowy arkusz kuponowy wydaje się tylko za okazaniem samej obligacyi.
 4. Każda obligacya jest opatrzona facsimilem podpisu trzech dyrektorów Zarządu i podpisami kasyera i buchaltera Towarzystwa.
 5. Obligacye przynoszą, poczynając od d. 18/31 Grudnia 1907 roku, coroczny dochód pięcioprocentowy, co stanowi na każdą obligacyę na 250 rubli – 12 rub. 50 kop. Procenty te, za potrąceniem podatku dochodu od kapitałów pieniężnych wypłacane będą w terminach półrocznych, d. 17/30 Czerwca i d. 18/31 Grudnia każdego roku. W Zarządzie Towarzystwa w Warszawie lub też w miejscach, które przed nastąpieniem terminów płatności kuponów, wskazane będą przez Zarząd w gazetach, w par. 8 obecnych warunków, wymienionych.
 6. Obligacye umarzają się w ciągu lat 25-ciu, poczynając od d. 17/30 Czerwca 1909 roku. Na umorzenie obligacyj w oznaczonym terminie, stosownie do planu, wydrukowanego na każdej obligacyi, ustanawia się co pół roku: a) 1,025806 % od nominalnej sumy obligacyjnego kapitału i b) ogólna suma procentów (2,5 %) przypadających na umorzony kapitał.
  Uwaga. Towarzystwo zastrzega sobie prawo wykupienia obligacyj przed określonym w typ paragrafie 25-cioletnim terminem, bądź za pomocą wzmocnionych, ponad obowiązkowe, losowań, bądź to przez wykupienie jednorazowe całego pozostającego w danej chwili obligacyjnego długu, podając o tem w obu razach do wiadomości obligacyonarjuszów na trzy miesiące przed terminem, który dla takowej amortyzacyi oznaczonym będzie.
 7. Umorzenie obligacyj dokonywa się za pomocą losowania, które odbywa się dwa razy do roku d. 17/30 Czerwca i d. 18/31 Grudnia, poczynając od Grudnia 1908 roku, w Zarządzie Towarzystwa. Wylosowane obligacye podlegają zniszczeniu w Ekspedycyi Przygotowania Papierów Państwowych o czem akty przedstawiają się  do Ministeryum Skarbu. Właściciele obligacyj mają prawo być obecnymi przy losowaniu obligacyj.
 8. Numery obligacyj wylosowanych podają się każdorazowo do publicznej wiadomości, natychmiast po wylosowaniu, w „Gońcu Urzędowym”, w „Wiadomościach” obu stolic, w „Gońcu Finansów Przemysłu i Handlu”, oraz w miejscowych „Wiadomościach Gubernialnych”.
 9. Spłata wylosowanych obligacyj podług ich wartości nominalnej dokonywa się przez Zarząd Towarzystwa w sześć miesięcy po wylosowaniu, mianowicie poczynając od d. 18/31 Grudnia i d. 17/30 Czerwca każdego roku, i w tychże miejscach, w jakich wypłacają się procenty od obligacyj (par. 5 niniejszych warunków).
 10. Przyrost procentów od obligacyj wylosowanych ustaje z dniem, w którym przypada spłata kapitału obligacyj. Jeżeli przy przedstawieniu dla spłaty obligacyj wylosowanych nie wszystkie kupony będą dołączone, których termin opłaty następuje po terminie spłaty kapitału obecnej obligacyi, to suma, należąca za takowe brakujące kupony, zatrzymuje się, z potrąceniem podatku od dochodu od kapitałów pieniężnych, z kapitału obligacyi, w celu wydania następnie tej sumy okazicielowi takowych kuponów.
 11. Na opłatę procentów od obligacyj i umorzenie ostatnich muszą być odliczane (par. 46 Ustawy) corocznie potrzebne sumy z dochodów Towarzystwa, przed innemi odliczeniami, jako to: na umorzenie wartości majętności, na kapitał zasobowy i na wydanie na dywidendy na akcye.
 12. Kupony i obligacye wylosowane zachowują swoją wartość w ciągu lat dziesięciu od terminów (par. 5 i 9) dla ich wypłaty naznaczonych, poczem zaś tracą swą wartość. Sumy, przypadające do wypłaty za przedawnione kupony i obligacye, przechodzą na właśnosć Towarzystwa; wyjątek stanowią te sumy, co do których bieg dziesięcioletniego przedawnienia prawnie przerwanym został. W tych razach z funduszami temi Towarzystwo postępuje zgodnie z wyrokami sądowymi i rozporządzeniami instytucyj opiekuńczych. Od wszystkich wyżej wymienionych sum, nie odebranych w terminie i przechowujących się w kasie Zarządu, procentu się nie płaci.
 13. Regularna wypłata procentów i spłata kapitału za wylosowane obligacye zabezpiecza się, stosownie do par. 21 Ustawy Towarzystwa przeważnie przed wszystkimi innymi długami Towarzystwa: a) wszystkimi dochodami Towarzystwa, b) kapitałem zasobowym i c) całym majątkiem ruchomy i nieruchomym Towarzystwa, tak nabytym przy jego zawiązaniu, jak równie i tym, który przezeń w przyszłości nabytym będzie. Stosownie do tego, obligacye wypuszczają się po zapisaniu długu hypotecznych, z prawem pierwszej hypoteki, przyczem po zrobieniu zastrzeżenia na całym majątku nieruchomym Towarzystwa, po za obrębie Królestwa Polskiego w pełnej sumie długu obligacyjnego cały ten majątek powinien być uwolniony od ciążących na niem długów. Zarazem Zarząd Towarzystwa przez podpisaną w imieniu Towarzystwa deklaracyę zobowiązał się donosić Ministeryum Skarbu o każdej nowonabytej majętności, z poświadczeniem o zapisaniu takowej do ksiąg hypotecznych i zrobieniu należytego ostrzeżenia co do zabezpieczenia obligacyjnego długu z prawem pierwszej hypoteki.
 14. Po wypuszczeniu niniejszych obligacyj Towarzystwo nie może obdłużać należącej do niego majętności do czasu zupełnego umorzenia obligacyjnego długu.
 15. Gdyby w którymkolwiek roku dochody Towarzystwa nie wystarczyły na opłacenie procentów i na amortyzacyę obligacyj i brakująca suma nie mogła być pokrytą z kapitału zasobowego lub też z innych źródeł, to dla wypłaty całego obligacyjnego długu należy sprzedać najpierw ruchomy, a następnie nieruchomy majątek Towarzystwa.
 16. W razie bankructwa i likwidacyi Towarzystwa (par. 21 i 67 Ustawy) właściciele obligacyj zaspokajają się przed innymi kredytorami Towarzystwa, za wyjątkiem długów zaliczonych do pierwszego rzędu podług punktów 1, 2, 4-10 paragrafu 506 Ustawy Kodeksu Handlowego (Zbiór Praw, tom. XI cz. II, wydanie 1903) i  uprzywilejowanych długów wskazanych w punktach 1, 2 i 4 art. 41 Ustawy Hypotecznej z 1818 roku, i w art. 7 i 9 Ustawy Hypotecznej z 1825 roku.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39