Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Państwowy Bank Rolny
4,5% Obligacja Melioracyjna 


·         Serii Nr 1

·         na 1000 zł w zł (tysiąc złotych w złocie)

·         Państwowy Bank Rolny wypłaci okazicielowi niniejszej obligacji 1000 złotych w złocie najpóźniej po upływie lat 30-tu licząc od 1 lipca 1939 roku, w razie zaś wcześniejszego wylosowania tej obligacji kapitał powyższy zostanie wypłacony po upływie 2-ch miesięcy od daty wylosowania.

·         Odsetki od tej obligacji w wysokości 4,5% rocznie Bank wypłacać będzie okazicielowi kuponów półrocznie z dołu w dniu 2 stycznia i 1 lipca każdego roku. Kapitał i odsetki wypłacane będą w kasach Państwowego Banku Rolnego w walucie obiegowej w Polsce według równowartości 900/5332 grama czystego złota za jednego złotego w złocie, zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta R.P.: z dnia 5 listopada 1927 roku (Dz. I. R. P. Nr 97, poz. 855) oraz z dnia 12 czerwca 1934 roku (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 509).

·         Skarb Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje za zobowiązania wypływające z niniejszej obligacji.

·         Obligacje melioracyjne Państwowego Banku Rolnego wolne są od podatków od kapitałów i rent.

·         Warszawa, dnia 2 stycznia 1939 r.

·         Podpisano: Państwowy Bank Rolny: Prezes Banku, Dyrekcja.

·         Poświadczam, że niniejsza obligacja wypuszczona została na podstawie udzielonej przez Państwowy Bank Rolny długoterminowej pożyczki amortyzacyjnej, zabezpieczonej zgodnie z wymaganiami Statutu Banku, oraz że posiada gwarancję Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej
Podpisano: Komisarz Ministra Skarbu


 

WYCIĄG ZE STATUTU

Państwowego Banku Rolnego

 

Na podstawie udzielonych długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych Państwowy bank Rolny ma prawo wypuszczać obligacje melioracyjne.

Terminową wypłatę procentów od obligacji Banku i kapitału, należnego za obligacje zabezpieczają: 1) raty płacone przez dłużników z tytułu długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych, wydanych w obligacjach, 2) fundusz rezerwowy listów zastawnych i obligacji melioracyjnych oraz fundusz rezerwowy niniejszej serii obligacji, 3) ogólny fundusz rezerwowy Banku oraz cały jego majątek ruchomy i nieruchomy

Oprócz powyższych zabezpieczeń Skarb Państwa odpowiada za obligacje melioracyjne w granicach przyjętych za nie gwarancji.

Okaziciel obligacji lub kuponu uważany będzie przez Państwowy Bank Rolny za ich właściciela.

Obligacje melioracyjne wycofywane są z obiegu dwa razy do roku przez losowanie publiczne albo przez wykup na giełdzie lub z wolnej ręki.

Wypłata należności za wylosowane obligacje dokonywana będzie p/g ich imiennej wartości. Wartość brakujących, a niezapadłych jeszcze kuponów od wylosowanych obligacji będzie potrącona z należności za te papiery.

Należności za kupony, nie podniesione w ciągu lat 5-ciu, a za wylosowane obligacje w ciągu lat 20-tu od dnia płatności, ulegają przedawnieniu.

 

Obligacje melioracyjne mają wszelkie prawa papierów, posiadających bezpieczeństwo pupilarne; będą one przyjmowane przez Skarb Państwa po kursie oznaczonym przez Ministra Skarbu na kaucje i wadia.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39