Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Bank Ziemiański
6% obligacja 


·         na sumę Mk. 10.000 (Mk. dziesięć tysięcy)

·         Okazicielowi niniejszej obligacji Bank Ziemiański wypłaci w dniu 1 października 1931 roku sumę marek dziesięć tysięcy

·         Podpisano: Prezes Rady, Zarząd

·         Towarzystwo Kredytowe Ziemskie poręcza: 1) że niniejsza obligacja Banku Ziemiańskiego zabezpieczona jest kapitałami hypotecznymi, zapisanymi na dobrach Stowarzyszonych na rzecz Banku Ziemiańskiego w granicach 5/6 szacunku Tow. Kred. Ziem. 2) że ogólna suma obligacji znajdujących się w obiegu nie przekracza, zgodnie z par. 13 Statutu Banku Ziemiańskiego, kapitałów zabezpieczonych czystym wpisem na rzecz Banku.

·         Podpisano: Za Prezesa, Dyrekcja Główna Tow. Kred. Ziem.


 

Par. 13 Statutu Banku Ziemiańskiego

 

 

Bank Ziemiański ma prawo wypuszczać oprocentowane Obligacje, z następującymi ograniczeniami:

 

a)     ogólna suma obligacji nie może przewyższać ogólnej sumy zabezpieczeń hypotecznych, wskazanych w punkcie b. par. 5

b)     wypuszczone obligacje powinny być wycofane z obiegu najdalej w ciągu 10 lat od daty ich wypuszczenia

c)      w celu zagwarantowania praw właścicieli obligacji, Bank Ziemiański, przy wskazanych wyżej w punkcie „a” zabezpieczeniach hypotecznych, powinien w dziale IV, w rubryce „Ustąpień i obciążeń praw ujawnionych”, zapisać prawa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, jako przedstawiciela właścicieli obligacji

 

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, jako przedstawiciel właścicieli obligacji, poręcza, że ogólna suma obligacji, znajdujących się w obiegu, nie przewyższy ogólnej sumy hypotecznych zabezpieczeń (par. 5 p. b i par. 15 p. a)

 

 

Przepisy dotyczące emisji Obligacji Banku Ziemiańskiego

 

 

a)     Obligacja niniejsza wydaje się na termin lat 10 od daty wypuszczenia.

b)     Obligacja wystawiona jest na sumę marek 10.000 (dziesięć tysięcy), a dochód roczny wynosi marek 600 (sześćset) i płatny jest w dwóch ratach półrocznie z dołu 1 Kwietnia i 1 Października, z której to sumy potrąca się podatek skarbowy.

c)      Do każdej obligacji dodanych jest 10 półrocznych kuponów, oznaczonych tym samym numerem co obligacja. Po upływie 5 lat będzie dołączony nowy arkusz z 10 kuponami.

d)     Wypłata obligacji i kuponów dokonywa się w terminach właściwych w Warszawie w Banku Ziemiańskim, i w miastach gubernialnych w oddziałach i agenturach Banku Ziemiańskiego, przy Dyrekcjach Szczeg. Tow. Kr. Ziem.

e)     Obligacja utrzymuje swą wartość w ciągu 30-tu lat po terminie płatności lub losowania, a kupony w ciągu lat 10-ciu po terminie płatności. Po upływie powyższych terminów obligacja i dołączone do niej kupony ulegają przedawnieniu i przechodzą na własność Banku Ziemiańskiego.

f)       Obligacja niniejsza może być przedterminowo umorzona przez losowanie. Za obligację wylosowaną wypłaci Kasa Banku Ziemiańskiego okazicielowi tejże obligacji sumę Marek 10.000 (dziesięć tysięcy) w trzy miesiące po terminie losowania. Losowanie odbywać się może 2-go stycznie i 1-go lipca, o czem właściciele obligacji zawiadomieni będą przez ogłoszenie w pismach na miesiąc przed terminem losowania.

 

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39