Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Obligacja VIII-ej 6% Pożyczki Konwersyjnej
m. st. Warszawy  

WYCIĄG Z WARUNKÓW

VIII-ej 6% Pożyczki Konwersyjnej m. st. Warszawy
na złotych 10.532.182,60
wypuszczonej celem wymiany 6% obligacji m. st. Warszawy 1917 r.

 

Par.3. Odsetki od obligacji wynoszą 6% rocznie i bieg ich rozpoczyna się od 1 lipca 1925 r.

Par. 4. Procenty będą wypłacane okazicielom kuponów za ubiegłe półrocza 2 stycznia i 1 lipca każdego roku bez żadnych potrąceń w kasie Magistratu m. st. Warszawy lub w miejscach, które przed terminem płatności kuponów będą podane przez Magistrat drogą publikacji. W tychże miejscach będzie wypłacany również kapitał wylosowanych obligacji.

Par. 5. Umorzenie pożyczki nastąpi w ciągu 36 lat, poczynając od 2 stycznia 1926 r., drogą losowania. Losowanie odbywać się będzie publicznie w Magistracie m. st. Warszawy 1 kwietnia i 1 października każdego roku według planu umorzenia, zamieszczonego na każdej obligacji. W dniu 1 kwietnia 1930 r. wylosowane będzie jednocześnie dziesięć pierwszych półrocznych rat umorzenia. Na umorzenie pożyczki i opłatę procentów przeznacza się na każde półrocze od zł. 358.616,03 do zł. 358.721,11.

Należność za obligacje wylosowane będzie wypłacana po upływie 3-ech miesięcy od daty losowania, mianowicie 2-go stycznia i 1-go lipca każdego roku.

Numery obligacji wylosowanych niezwłocznie po losowaniu będą podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie ich w Monitorze Polskim, w Dzienniku Zarządu m. st. Warszawy, oraz co najmniej w dwóch stołecznych gazetach. Oprócz tego po każdym losowaniu będzie wydana w języku polskim i francuskim tabela numerów obligacji wylosowanych, jak również nieprzedstawionych do wypłaty obligacji wylosowanych w poprzedniem ciągnieniu.

Magistrat zastrzega sobie prawo skupu pożyczki po nominalnej cenie przed upływem przewidzianego w tym paragrafie 36-letniego terminu, bądź drogą zwiększenia ilości obligacji podlegających losowaniu, bądź drogą jednorazowego umorzenia całego pozostałego w danym czasie długu z uprzednim zawiadomieniem w obu wypadkach posiadaczy obligacji przynajmniej na trzy miesiące przed upływem terminu, wyznaczonego dla spłaty.

Par. 6. Przyrost procentów od obligacji wylosowanych ustaje w dniu, w którym przypada spłata kapitału tychże obligacji. Jeżeli przy przedstawieniu dla spłaty wylosowanych obligacji nie będą dołączone wszystkie kupony, których termin opłaty następuje po terminie spłaty kapitału tych obligacji, to suma należna za kupony brakujące potrąca się z kapitału wypłacanego.

Par. 7. Po upływie 30 lat od terminu płatności obligacji te ostatnie ulegają przedawnieniu, o ile bieg przedawnienia nie zostanie ustawowo przerwany. Kupony od obligacji ulegają przedawnieniu po upływie lat 5-ciu, licząc od daty płatności kuponu.

Par. 8. Terminowe wypłaty obligacji i kuponów pożyczki konwersyjnej zostają zagwarantowane całym majątkiem i dochodami m. st. Warszawy, przyczem niezbędne co rok na tę opłatę sumy będą zapisywane do budżetu m. st. Warszawy, narówni z innemi obowiązkowemi wydatkami miasta.

Par. 9. Obligacje tej pożyczki przyjmują się jako kaucje przy dostawach i umowach z Magistratem m. st. Warszawy w nominalnej ich wartości.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39