Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Poznańskie Ziemstwo Kredytowe
4,5% List Zastawny


·        serji K z roku 1933

·        na 20 (100, 1000) dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki w złocie

·        wagi i próby z dnia 1 stycznia 1930 r (czyli równowartość 178,282/1000 (891,410/1000; 8914,100/1000) złotych w złocie)

·        umarzalny w ciągu okresu amortyzacyjnego, najpóźniej jednak z dniem 31 grudnia 1987 roku,

·        wystawiony na zasadzie statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego (Monitor Polski z r. 1929 Nr 79) oraz ustawy z 20 grudnia 1932 r. (Dziennik Ustaw R.P. Nr 115, poz. 950) i rozporządzenia Ministra Skarbu z 6 lutego 1933 r. (Dziennik Ustaw R.P. Nr 7, poz. 48).

·        Poznańskie Ziemstwo Kredytowe obowiązuje się wypłacić okazicielowi niniejszego listu zastawnego w swej kasie w Poznaniu lub w bankach, które będą w tym celu przez Poznańskie Ziemstwo Kredytowe wyznaczone, sumę DWADZIEŚCIA (STO, TYSIĄC) dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki w złocie (czyli równowartość 178,282/1000 (891,410/1000; 8914,100/1000) złotych w złocie) w terminie, w którym ten list zastawny będzie wylosowany do spłaty, oraz opłacać od tej sumy zdołu półrocznie w dniu 1 lipca i w dniu 2 stycznia każdego roku, za zwrotem odpowiedniego kuponu, dołączonego do niniejszego listu zastawnego, odsetki w wysokości cztery i pół w stosunku rocznym, wliczając w to półrocze, w którem ten list zastawny zostanie wylosowany. Warunki emisji wyszczególnione są na drugiej stronie.

Poznań, dnia 3 stycznia 1933 r.


Podpisano: Dyrekcja Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego: Radca Generalny, Prezes, Radca Generalny.

Zapisano do księgi inwentarzowej. Podpisano: Sekretarz.


WARUNKI

·         Listy zastawne emitowane są na pożyczki hipoteczne w wysokości do 50% szacunku dóbr, ustanowionego przez Poznańskie Ziemstwo Kredytowe na podstawie przepisów zatwierdzonych przez Ministra Skarbu.

·         Pożyczki Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego powinny być zapisane w księdze gruntowej jako pierwsza hipoteka przed wszelką inną wierzytelnością hipoteczną.

·         Wypłata terminowa odsetek od listów zastawnych i należności za listy zastawne wylosowane jest zabezpieczoną:

1.      na ratach płaconych od pożyczek,

2.      na funduszu rezerwowym Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego,

3.      na wszelkiej ruchomej i nieruchomej własności Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego,

4.      na ogólnej odpowiedzialności wszystkich stowarzyszonych (dłużników), którzy odpowiadają za wszelkie zobowiązania Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego nietylko obciążoną nieruchomością, ale także osobiście wszelkim swoim innym majątkiem ruchomym i nieruchomym.

·         Umorzenie listów zastawnych niniejszej serji odbywać się będzie co pół roku w drodze wykupu z wolnej ręki lub losowania. Umorzenie odbywa się według planu amortyzacyjnego oraz odpowiednio do sum złożonych na przedterminowe spłaty pożyczek.

·         Pierwszym terminem płatności listów zastawnych, umorzonych według planu amortyzacyjnego jest dzień 1 stycznia 1936 r. Numery wylosowanych listów zastawnych będą podawane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie.

·         Listy zastawne wylosowane, nieprzedstawione do zapłaty w ciągu 30 lat, i kupony, nieprzedstawione do zapłaty w ciągu 5 lat od daty ich płatności, tracą moc, a należność za nie przechodzi na rzecz Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

·         Kapitał i kupony od tego listu zastawnego wypłaca się bez potrącenia jakichkolwiek polskich podatków.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski