Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Wileński Bank Ziemski
4,5% list zastawny


·         Serja III, Lit. A.

·         na 10 (1000) złotych.

·         Umarzalny w ciągu okresu amortyzacyjnego najpóźniej jednak w dniu 2-go stycznia 1988 roku.

·         Wileński Bank Ziemski Spółka Akcyjna obowiązuje się wypłacić okazicielowi niniejszego listu w terminie, w którym ten list będzie wyznaczony do spłaty wskutek wylosowania, w Kasie Banku w Wilnie lub w instytucjach, które w czasie właściwym będą wyznaczone w tym celu przez Bank, sumę 10 (1000) zł oraz opłacać od tejże sumy zdołu półroczne w dniu 1 lipca i w dniu 2 stycznia każdego roku za zwrotem odpowiedniego kuponu, dołączonego do niniejszego listu zastawnego, odsetki w wysokości czterech i pół w stosunku rocznym aż do daty, w której ten list zastawny będzie wyznaczony do spłaty wskutek wylosowania.

·         Po 15 latach, licząc od 1 lipca 1934 r., o ile niniejszy list zastawny nie będzie wylosowany, Wileński Bank Ziemski Spółka Akcyjna wyda okazicielowi tego listu zastawnego nowy list zastawny tej samej serji z kuponami na następne piętnastolecie.

·         Warunki emisji wyszczególnione są drugostronnie.

·         Wilno, 1934

·         Podpisano: Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, Komisarz Rządowy.

 


 

WARUNKI.

 

Listy zastawne emitowane są na podstawie pożyczek hipotecznych, udzielonych w wysokości do 50% szacunku dóbr, ustalonego przez Bank na podstawie przepisów zatwierdzonych przez Ministra Skarbu.

Pożyczki Banku muszą być zapisane w hipotece przed wszelką inną wierzytelnością hipoteczną.

Umorzenie listów zastawnych niniejszej serji odbywać się będzie co pół roku drogą wykupu odpowiednio do sum wpłaconych na przedterminowe spłaty pożyczek. Pierwszym terminem płatności listów zastawnych, umorzonych według planu amortyzacyjnego, jest dzień 1 lipca 1936 r. Numery wylosowanych listów zastawnych będą podawane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie.

Należności za kupony, niepodniesione w ciągu lat 5, jak również należności za wylosowane listy zastawne, niepodniesione w przeciągu lat 20 od dnia płatności, ulegają przedawnieniu i przechodzą na rzecz Banku.

Wypłata terminowa procentów od listów zastawnych (ubiegłe kupony) i należności za listy zastawne wylosowane zabezpieczoną zostaje:

1)     na ratach, płaconych pożyczek i na nieruchomościach, na które udzielono pożyczek, bez solidarnej odpowiedzialności,

2)     na kapitałach: zakładowym, rezerwowym i na całym majątku Banku.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39