Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Państwowy Bank Rolny
8% (5 ˝%) List Zastawny na 500 (860) złotych w złocie


 

·        Państwowy Bank Rolny wypłaci okazicielowi niniejszego listu zastawnego po upływie 3-ch miesięcy od dnia jego wylosowania kapitał powyżej wyrażony. List ten będzie wylosowany najpóźniej w ciągu lat 31 od daty jego wystawienia.

·        Odsetki od tego listu zastawnego w wysokości 8% rocznie Bank wypłacać będzie okazicielowi kuponów półrocznie z dołu w dniu 2 stycznia i 1 lipca każdego roku.

·        Kapitał i odsetki będą wypłacane w walucie obiegowej według równowartości 9/31 grama czystego złota za jednego złotego w złocie.

·        Skarb Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje gwarancję za zobowiązania, wypływające z niniejszego listu zastawnego (Dz. Ust. R. P. Nr 118 – 1924 r. poz. 1067)

·        Listy zastawne Państwowego Banku Rolnego są wolne od podatku od kapitałów i rent.

·        Podpisano: Państwowy Bank Rolny.

·        Warszawa, dn. 12 sierpnia 1929 r.

 

Poświadczamy, że niniejszy list zastawny wypuszczony został na podstawie udzielonej przez Państwowy Bank Rolny długoterminowej pożyczki amortyzacyjnej, zabezpieczonej hipotecznie zgodnie z wymaganiami Statutu.

 

Podpisano: Prezes Rady Nadzorczej, Komisarz Ministra Skarbu.

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO
(Dziennik Ustaw R. P. Nr 69 – 1925 r. poz. 487)

 

            Na podstawie udzielonych długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych Państwowy Bank Rolny ma prawo wypuszczać listy zastawne w złotych, walucie złotej lub w obcych walutach (par. 11).

            Terminową wypłatę procentów od listów zastawnych Banku i kapitału, należnego za listy zastawne zabezpieczają: 1) raty płacone przez dłużników z tytułu długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych, wydanych w listach zastawnych, 2) fundusz rezerwowy listów zastawnych, 3) ogólny fundusz rezerwowy Banku oraz cały jego majątek ruchomy i nieruchomy (par. 12).

            Posiadacz listu zastawnego lub kuponu uważanym będzie przez Państwowy Bank Rolny za ich właściciela (par. 16).

            Listy zastawne wycofywane są z obiegu dwa razy do roku przez losowanie publiczne, albo przez wykup ich na giełdzie z wolnej ręki (par. 17).

            Zapadłe kupony i wylosowane listy zastawne opłacane będą w kasach Państwowego Banku Rolnego oraz w kasach innych instytucji, które Dyrekcja Banku oznaczy i poda do publicznej wiadomości. Należności za kupony, nie podniesione w ciągu lat 5-ciu, a należności za wylosowane listy zastawne w ciągu lat 30-tu od dnia płatności, ulegają przedawnieniu (par. 19).

            Listy zastawne Banku mają wszelkie prawa papierów, posiadających bezpieczeństwo pupilarne; będą one przyjmowane przez Skarb Państwa na kaucje i wadja (par. 20).

            Pożyczki, wydane w listach zastawnych, mają być zabezpieczone hipotecznie i mieścić się w granicach 2/3 szacunku nieruchomości ziemskich (par. 22).

 

 

Niniejszy List Zastawny lit. C. Serji 1, Nr. 0067695 zapisany jest do prowadzonej przez Bank Księgi Listów Zastawnych pod Nr. 3473, str. 174.

 

Warszawa, dn. 12 sierpnia 1929 r.

Podpisano: Szef Wydziału Emisyjnego.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39