Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Miasta Łodzi
5% list zastawny


 


WYCIĄG
ZE STATUTU TOWARZYSTWA

 

Suma ogólna listów zastawnych, będących w obiegu, nie może przewyższać sumy ogólnej wierzytelności hipotecznych, będących ich zabezpieczeniem.

Terminowa wypłata odsetek od listów zastawnych i należności za wylosowane listy zastawne jest zabezpieczona:

1)                wierzytelnościami hipotecznymi Towarzystwa z tytułu udzielonych pożyczek;

2)               funduszem rezerwowym;

3)               całym pozostałym majątkiem Towarzystwa;

4)               wreszcie, gdyby powyższe środki okazały się niewystarczające – odpowiedzialnością zbiorową wszystkich nieruchomości, obciążonych pożyczkami Towarzystwa, proporcjonalnie do niespłaconych części pożyczek.

Listy zastawne Towarzystwa umarza się drogą losowania w każdym półroczu na sumę nominalną, nie niższą od przypadającej do umorzenia według planu amortyzacji wszystkich pożyczek, udzielonych w listach zastawnych danej emisji.

Losowanie listów zastawnych odbywa się na 4 miesiące przed każdym terminem płatności kuponów. Wstęp na salę w czasie losowania dozwolony jest dla wszystkich.

Towarzystwo ma prawo dyskontowania wylosowanych listów zastawnych i kuponów półrocza bieżącego.

Posiadacza listu zastawnego lub kuponu uważa się za właściciela.

Należności za kupony niepodniesione w ciągu lat 5, jak równie należności za wylosowane listy zastawne, niepodniesione w ciągu lat 30 od dnia płatności, ulegają przedawnieniu.

Pożyczki, będące zabezpieczeniem niniejszej emisji, są zapisane pod Nr 1 wykazu hipotecznego i mieszczą się w pierwszej połowie szacunku.

Listy zastawne tej emisji posiadają wszelkie prawa papierów z bezpieczeństwem prawnym (pupilarnym).


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39