Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Bank Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem
4,5% list zastawnyWyciąg ze Statutu
Banku krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem

 

Par. 3. Kraj gwarantuje dopełnienie zobowiązań wypływających z emisyi listów zastawnych

Par. 5. Bank krajowy udzielać może tylko pożyczki ubezpieczone hipotecznie w ten sposób, żeby udzielona pożyczka z doliczeniem poprzedzających ją na hipotece ciężarów mieściła się w pierwszej połowie wartości hipoteki.

Par.21. Bankowi krajowemu służy wolność od opłat przy dokumentach, oraz wolność od opłaty stempla od wydawanych listów zastawnych i kuponów w myśl ustawy z dnia 10 lipca 1865 Nr 55 Dz. p. p. i rozporządzenia Ministerstwa skarbu z dnia 16 stycznia 1866 Nr 9 Dz. p. p.

Par. 22. Na podstawie udzielonych w myśl niniejszego statutu pożyczek hipotecznych Bank krajowy wydawać będzie listy zastawne t.j. dokumenta zapewniające właścicielom tychże wypłaty procentów i kapitału pod warunkami w samych listach zastawnych wyszczególnionymi.

Par. 23. Ogólna suma listów zastawnych znajdujących się w obiegu nie może przekraczać w żadnym razie ogólnej sumy równoczesnych wierzytelności hipotecznych zakładu.

Par. 25. Opłata procentów i kapitału poręczona zostaje posiadaczom listów zastawnych wierzytelnościami hipotecznemi Banku krajowego, innemi jego aktywami i funduszem rezerwowym, a w dalszym rzędzie gwarancyą funduszu krajowego w myśl uchwały Sejmu krajowego z dnia 21 października 1881.

Par. 28. Listy zastawne opiewają na okaziciela i mają przydane: arkusz z półrocznymi kuponami procentowymi i talonem na dalsze kupony.

Par. 31. Jeżeli list zastawny ściągnięty zostaje z obiegu, należące doń, a nie zapadłe jeszcze kupony muszą być zwrócone. W braku tych kuponów potrącona będzie w gotówce ich wartość nominalna, jeżeli amortyzacja w drodze prawnej nie została przeprowadzoną.

Par. 32. Zapadłe kupony od listów zastawnych, kwity procentowe i wylosowane listy zastawne będą wypłacane w kasach Banku krajowego i w innych miejscach, które Dyrekcya z uwzględnieniem dogodności interesowanych oznaczy i poda do publicznej wiadomości. Procenta zapadłe, a niepobrane w przeciągu trzech lat, równie jak wylosowane listy zastawne niezrealizowane w przeciągu lat 30 od dnia zapadłości, są zadawnione i nie mogą być więcej żądane.

Par. 33. Bank uważa posiadacza listu zastawnego i posiadacza kuponu za właścicieli tychże.

Par. 35. Listy zastawne Banku krajowego mogą być użyte na lokacyę kapitałów fundacyjnych, kapitałów od zakładów zostających pod dozorem publicznym, tudzież funduszów pupilarnych, fideikomisowych i depozytowych i nareszcie służyć mogą według kursu giełdowego jako kaucye w stosunkach służbowych i kontraktowych, tudzież jako zabezpieczenie wojskowych kaucyj małżeńskich


Wyciąg z Regulaminu
(Uchwała Wydziału krajowego z 7 i 8 kwietnia 1883 l. 13149, z dnia 20 maja 1904 l. 50901, z dnia 28 maja 1907 l. 41463 i z dnia2 czerwca 1908 l. 50329)

 

Par. 49. Bank będzie w obowiązku w każdem półroczu wycofać z obiegu i poddać zniszczeniu ilość listów zastawnych oznaczoną w planie amortyzacyjnym. Czynność ta dopełnioną będzie:

1.      Przez poddawaniu zniszczeniu tych listów zastawnych, które dłużnicy pożyczek przez Bank udzielonych wniosą do jego kasy w ciągu ubiegłego półrocza ponad plan amortyzacyjny na fundusz umorzenia tych pożyczek (par. 13 statutu)

2.      Przez poddawanie zniszczeniu tych listów zastawnych, które Bank z wolnej ręki nabędzie, jednakże tylko w połowie ilości w każdem półroczu do umorzenia przypadającej.

3.      Ilekroć zaś ogólna suma listów zastawnych, pochodząca ze źródeł wskazanych w dwóch poprzedzających ustępach, okaże się niewystarczającą na pokrycie tej sumy, jaka w danem półroczu ma być amortyzowaną, Dyrekcya wycofa z obiegu odpowiednią ilość rzeczonych listów za pośrednictwem losowania. W tym więc celu dwa razy do roku, mianowicie na trzy miesiące przed każdorazowym terminem płatności półrocznych kuponów od listów zastawnych odbywa się losowanie tychże listów wobec osobnej ku temu celowi wyznaczonej komisyi, oraz w przytomności c.k. Notaryusza, który urzędowe poświadczenie co do rezultatów odbytego losowania wydać ma.

Par. 57. Rezultat losowania winien być w księgach kontroli wydanych listów zastawnych uwidoczniony, a wykaz wylosowanych listów dziennikami ogłoszony. Każdy wykaz z późniejszych losowań obejmie także numery listów przy dawniejszych losowaniach wyciągniętych, które dotychczas do wypłaty przedstawione nie zostały. W ogłoszeniu zamieścić należy zarazem wezwanie posiadaczy listów świeżo wylosowanych, iżby listy te wraz z kuponami w dniu płatności najbliższego półrocznego kuponu w kasie Banku do wypłaty przedstawili, gdyż z upływem tego terminu dalsze oprocentowanie ustaje.


Wyciąg z Przepisów
o udzielaniu przez Bank krajowy pożyczek hipotecznych w listach zastawnych 4,5 procentowych
(Uchwała Wydziału krajowego z dnia 29 stycznia 1884 l.1113, 8 lutego 1884 l.6643 i z dnia 19 lutego 1895 do l.11637)

 

Par. 5. Wszystkie spłaty na kapitał czynione przez dłużników hipotecznych gotowizną w ciągu jednego półrocza, tworzą razem wziąwszy fundusz umorzenia listów zastawnych tegoż półrocza. W sześć miesięcy po upływie półrocza Bank krajowy będzie obowiązany wycofać z obiegu taką ilość listów zastawnych, jaką reprezentuje kwota, w temże półroczu przez dłużników na kapitał gotowizną spłacona.

Par. 6. Wycofanie listów zastawnych z obiegu nastąpi:

a)     przez zniszczenie tych listów zastawnych, które dłużnicy hipoteczni wniosą do kasy Banku w ciągu ubiegłego półrocza tytułem przyspieszonej spłaty ponad plan umorzenia zaciągniętej pożyczki.

b)     przez użycie nagromadzonego w ciągu półrocza funduszu umorzenia na wykup lub wylosowanie odpowiedniej ilości listów zastawnych, a w szczególności:

1.      przez zniszczenie tych listów zastawnych, które Bank z wolnej ręki w celu umorzenia nabędzie, lub z własnych zapasów dostarczy;

2.      przez wylosowanie reszty listów zastawnych, jaka po strąceniu listów pod b) 1. wymienionych okaże się potrzebną na pokrycie sumy, która w danem półroczu ma być umorzoną. Do losowania przeznaczoną ma być jednakże przynajmniej taka ilość listów zastawnych, jaka reprezentuje połowę funduszu umorzenia danego półrocza.

Par. 7. Po upływie lat 51,5 Bank krajowy, będąc wywołać z obiegu wszystkie listy zastawne przez 51,5 latami przez siebie wydane, używać będzie na ten cel przede wszystkiem całego funduszu w ubiegłem półroczu na umorzenie przez dłużników hipotecznych gotowizną wniesionego.

Par. 9. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi wypłaty kuponów i listów zastawnych do wycofania w każdem półroczu przypadających, Bank krajowy tworzyć będzie rezerwę specyalną w myśl postanowień par. 25 statutu bankowego.


Na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 1882 Nr 81 Dz. p. p. służy Bankowi krajowemu Król. Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem prawo ściągania w drodze policyjnej egzekucyi płatnych odsetek i rat amortyzacyjnych od należących się mu wierzytelności hipotecznych.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39