Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie
 4% list zastawny 

Wyciąg ze Statutów

patentem z dnia 3 listopada 1841 pierwotnie ogłoszonych, ze zmianami przez Ogólne Zgromadzenia Towarzystwa i Sejm galicyjski uchwalonemi a przez Wysoki Rząd potwierdzonemi.

 

Par. 7. Listy zastawne są to publiczne dokumenta, któremi Towarzystwo kredytowe posiadaczom tychże regularną wypłatę prowizji i zwrot kapitału, pod warunkami w zasadach Instytutu objętymi, zabezpiecza.
Co do listów zastawnych 4% z 56-letnim planem umorzenia zastrzeżonem jest Instytutowi kredytowemu, ale nie posiadaczom tych listów, trzechmiesięczne wypowiedzenie.

Par. 8. f) Wypłata kapitału w liście zastawnym wyrażonego, nastąpi po wylosowaniu lub po zastrzeżonem Instytutowi wypowiedzeniu, w każdym razie zaś, od daty wystawienia listu zastawnego rachując, z końcem pięćdziesiątego szóstego roku.

Par. 9. Listy zastawne, opiewające na okaziciela, nie potrzebują osobnego odstąpienia, ponieważ Instytut w każdym czasie posiadacza listu za właściciela onegoż uważać będzie.

Par. 11. Z każdym listem zastawnym wydane będą razem kupony na prowizje w półrocznych terminach z talonem na dalsze kupony.
Przypadłe prowizje wypłacane będą z a złożeniem kuponu nieamortyzowanego, w takim nawet razie, gdyby właściwy list zastawny już wypłacony był lub amortyzowany.
Po upływie terminu wszystkich kuponów, jeżeliby list zastawnych był jeszcze ważny, wydane będą za złożeniem talonu nowe kupony z nowym talonoem.
Ostatnie wydanie kuponów dla listów zastawnych okresowych zawierać będzie potrzebną ilość kuponów do końca okresu, bez talonu.
Gdyby przy wypłacie listu zastawnego wylosowanego lub wypowiedzianego, lub też z końcem jego okresu do wypłaty przypadłego, brakowało jednego lub więcej kuponów do wypłacenia prowizji jeszcze nie zapadłych, Instytut mocen jest, z kapitału wypłacić się mającego, zatrzymać ilość wyrównywającą ilości porwizyi z kuponów brakujących.
Poszczególne raty prowizyjne przepadają dopiero po trzydziestoletnim przedawnieniu.

Par.25. Losowanie 4% listów zastawnych z 56-letnim okresem umorzenia, odbywać się będzie w miesiącu kwietniu i październiku każdego roku, a liczby wyciągnięte, lub do wypowiedzenia przychodzące, ogłoszone będą przez Gazetę Wiedeńską i Lwowską.
Wypłata listów zastawnych w kwietniu wylosowanych lub wypowiedzianych, nastąpi ostatniego czerwca tegoż roku, a wylosowanych lub wypowiedzianych w październiku – ostatniego grudnia tegoż samego roku.
Właściciel listu zastawnego wylosowanego lub wypowiedzianego, lub takiego, który z powodu kończącego się okresu z obiegu zejść ma, powinien wypłaty listu zażądać na najbliższym ustawami oznaczonym terminie; gdyby tego zaniedbał, to ilość pieniężna, kapitałowi odpowiadająca, wprawdzie w Instytucie zachowaną będzie, pobranie atoli prowizji od tego czasu ustanie.
Po upłynionem przedawnieniu lat trzydziestu spadną te przechowane pieniądze na fundusz rezerwowy Instytutu.
Instytut jest mocen oznaczone do wypłaty listy zastawne na żądanie właściciela także przed terminem eskontować.

Par.69. Gdyby Towarzystwa zaniedbywało pełnić przyjętych na się obowiązków, natenczas posiadacz listu zastawnego ma prawo, podług własnego wyboru, albo
a) Towarzystwo kredytowe do pełnienia przyrzeczeń przed Sąd krajowy we Lwowie, który w tej sprawie drogą ustnego procesu postąpi, pociągnąć, albo
b) za pomocą tegoż Sądu jąć się dóbr, z Instytutem przez zastaw połączonych, i żądać kondykcyi na prowizją lub kwotę umarzającą, Towarzystwu z tych dóbrnależące się, które potem z rozporządzenia sądowego na zaspokojenie pretensyi posiadacza listu zastawnego temuż wprost wypłacone będą; albo nakoniec
c) na podstawie i w miarę rękojmi w par. 12 e) przyjętej, za pomocą wyżej wymienionego Sądu, żądać zaspokojenia swego subsydiarnie z dóbr, na których ciążą pożyczki, po wejściu w życie niniejszych Statutów i na ich podstawie wydane.

Par. 73. Przy amortyzacji listów zastawnych i kuponów zachować się mają też same prawidła, które względem amortyzacji papierów skarbowych są przepisane.

Par. 90. Zmiana w ustawach Towarzystwa tylko w skutek uchwały Ogólnego Zgromadzenia i za Nawyższem zezwoleniem nastąpić może; nie może jednak nigdy ani uwłaczać prawom posiadaczy listów zastawnych, które pierwej wydane były, ani tych obowiązywać.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39