Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Karola Ludwika, Cesarsko-Królewska Uprzywilejowana Kolej Galicyjska
4% zapis długu


 • Pożczyka 75.000.000 złr walutą austriacką w srebrze składająca się z
  50.000 sztuk zapisów długu po    100 złr w. a. w srebrze,
  50.000 sztuk zapisów długu po    300 złr w. a. w srebrze,
  45.000 sztuk zapisów długu po 1.000 złr w. a. w srebrze,
    2.000 sztuk zapisów długu po 5.000 złr w. a. w srebrze.
 • Zapis długu na okaziciela trzysta złotych reńskich walutą austriacką w srebrze.

C. k. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika zaciągnęła na mocy ustawy z dnia 22. Marca 1890, Nr. 49 Dz. U. P., a względnie na podstawie układu z c. k. Ministerstwem Handlu i c. k. Ministerstwem Skarbu dnia 30. Lipca 1889 zawartego a tą ustawą zatwierdzonego, względem wybudowania drugiego toru między Krakowem a Lwowem, i na mocy uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcyonaryuszów z dnia 28. Października 1889, celem pokrycia kosztów tej budowy i celem umorzenia tak dwóch przez c. k. uprzyw. kolej galicyjską Karola Ludwika zaciągniętych rocznie po cztery i pół od sta w srebrze oprocentowanych pożyczek, a mianowicie:

 1. pożyczki na 40,650.000 złr. walutą austryacką z daty Wiedeń  1. Lipca  1881, i
 2. pożyczki na 4,999.800 złr. walutą austryacką z daty Wiedeń  1. Lipca 1882,

jakoteż pożyczki na 4,999.800 złr. walutą austryacką po cztery od sta w srebrze oprocentowanej z daty Wiedeń 1. Lipca 1887,

pożyczkę w kwocie 75,000.000 złr. waluta austryacką w srebrze, a podjąwszy tę pożyczkę wystawiła, wliczając w to także niniejszy zapis długu, 147.000 sztuk zapisów długu, a mianowicie :

Pięćdziesiąt tysięcy sztuk zapisów długu po sto złotych reńskich,

Pięćdziesiąt tysięcy sztuk zapisów długa po trzysta złotych reńskich,

Czterdzieści i pięć    tysięcy sztuk zapisów długu po tysiąc złotych reńskicb,

Dwa tysiące sztuk    zapisów długu po pięć tysięcy złotych reńskich,

walutą austryacką w srebrze, które pod następujacemi warunkami oprocentować i umorzyć się obowiązuje :

1.      Od każdego zapisu długu opłacać się będą roczne odsetki po cztery od sta w brzęczącej monecie srebrnej waluty austryackiej, począwszy od dnia 1. Stycznia 1890 aż do dnia, w którym zwrot pożyczki przypada, a to w terminach półrocznych. — Wypłata odsetków nastąpi za zwrotem odnośnego kuponu procentowego na okaziciela opiewającego bez wszelkiego potrącenia, według wyboru posiadacza albo w Wiedniu i we Lwowie w kasie c. k. uprzyw. koleji galic. Karola Ludwika w srebrze waluty austryackiej, albo w miejscach za granicą, które każdocześnie Rada zawiadowcza oznaczy, w takiej monecie krajowej, jaka w oznaczonych miejscach zapłaty w czasie wypłaty prawnie będzie istniała, obliczając według kursu srebra waluty austryackiej.

2.      Wszystkie zapisy długu umorzone będą począwszy od roku 1890, w przeciągu lat 67 w pełnej wartości nominalnej w srebrze waluty austryackiej. W tym celu wylosowaną będzie na dniu 1. Lipca każdego roku oznaczona w dołączonym tu planie umorzenia ilość zapisów długu. C. k. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika jest jednak uprawnioną, w którymkolwiek bądź roku podać do wylosowania także większą ilość zapisów długu.
Losowanie nastąpi w Wiedniu w przytomności dwóch c. k. notaryuszów, a po odbytem losowaniu ogłoszone zostaną numera wylosowanych zapisów długu w Wiedniu, we Lwowie, w Berlinie, w Hamburgu, w Frankfurcie n. M. i w Lipsku.

3.      Wypłata wylosowanych zapisów długu nastąpi w sześć miesięcy po uskutecznionem losowaniu w pełnej kwocie, a to według wyboru posiadacza albo w Wiedniu i we Lwowie w kasie c. k. uprzyw. koleji galic. Karola Ludwika w srebrze waluty austryackiej, albo w miejscach za granica, które każdocześnie Rada zawiadowcza oznaczy, w takiej monecie krajowej, jaka w czasie wypłaty w oznaczonych miejscach zapłaty prawnie istnieć będzie, obliczając według kursu srebra waluty austryackiej.

4.      Za ścisłą wypłatę odsetków i ustanowionych rat zwrotu tej pożyczki odpowiada cały ruchomy i nieruchomy majątek c. k. uprzyw. koleji  galic. Karola Ludwika zapisany w księdze kolejowej c. k. Sadu krajowego we Lwowie.

5.      W razie, gdyby Państwo objęło na rzecz swoją linie c. k. uprzyw. koleji galic. Karola Ludwika przez Najjaśniejszego Pana koncesyonowane, przyjmie Państwo wyłącznie na siebie do zapłaty te kwoty resztujące niniejszej pożyczki, jakieby w chwili tego objęcia jeszcze nie były wylosowane, przez co gaśnie osobiste zobowiązanie c. k. uprzyw. koleji galic. Karola Ludwika, i to w ten sposób, że posiadaczowi niniejszego zapisu długu nie będzie wówczas już przysłużać żadna pretensya do Towarzystwa tej koleji jako dłużnika osobistego.

Odsetki tej pożyczki i raty kapitału onej do zwrotu przypadające opłacać się wiec będą z czystego dochodu linij Towarzystwa i w skutek tego maja takowe na wszystkich liniach c. k. uprzyw. koleji galic. Karola Ludwika pierwszeństwo przed pretensyami akcyonaryuszów do odsetków i diwidend, jak też przed pożyczkami, jakieby możliwie później zaciągnięte zostały.

C. k. Rząd austryacki poręczył, według § 11 aktu koncesyi z dnia 3. Marca 1857 i według § 14 aktu koncesyi z dnia 7. Kwietnia 1858, dla kapitału zakładowego przestrzeni kolejowych z Krakowa do Lwowa wraz z boczną linią kolejową do Wieliczki i Niepołomic dochodu 5% i 1/5% rocznie jako kwotę na umorzenie, dalej według § 17 aktu koncesyi z dnia 15. Maja 1867 dla linij kolejowych od Lwowa do Brodów i Tarnopola do granicy rosyjskiej 31.828 mil przestrzeni zajmujących, czystego dochodu 50.000 złotych reńskich walutą austryacką w srebrze na milę.

Oprócz tego przyjął c. k. Rząd austryacki na podstawie układu z dnia 30. Lipca 1889 i ustawy z dnia 22. Marca 1890, Nr. 49 Dz. U. P., na siebie obowiązek dostarczania corocznie kwoty 862.290 złr. 20 ct. waluta austryacką w srebrze na odsetki i na umorzenie 20 milionów niniejszej pożyczki, potrzebnych do opędzenia kosztów wybudowania drugiego toru między Krakowem i Lwowem, uwalniając zarazem kupony od opłaty podatku dochodowego.

Pożyczce niniejszej zapewnia się pierwszeństwo przed akcyonaryuszami tak co do czystych dochodów aktami koncesyi z dnia 3. Marca 1857, z dnia 7. Kwietnia 1858 i z dnia 15. Maja 1867 poręczonych, jak też co do odsetków w myśl układu z dnia 30. Lipca 1889 dostarczać się mających, a na podstawie uchwały c. k. Sądu krajowego we Lwowie z dnia 25. Kwietnia 1890, l. 17861, zapisane zostało dla takowej według potwierdzenia c. k. galicyjskiej tabuli krajowej z dnia 25. Kwietnia 1890 w księdze kolejowej na wszystkich liniach c. k. uprzyw. koleji galicyjskiej Karola Ludwika prawo zastawu na rzecz każdoczesnego posiadacza pojedynczych częściowych zapisów długu takowej (zatem też i na rzecz posiadacza tego zapisu długu).

Przed pożyczka niniejsza zapisane są w księdze kolejowej tylko wyż wymienione trzy pożyczki, dla których umorzenia takowa zarazem jest przeznaczona, zaczem pożyczka niniejsza pod względem pierwszeństwa hipotecznego postępuje w miarę, jak częściowe zapisy długu tych umorzyć się mających trzech pożyczek w skutek spłaty w księdze kolejowej będą wykreślone, tak iż niniejsza pożyczka po przeprowadzonem zupełnem wykreśleniu a względnie umorzeniu poprzednich pożyczek, na wszystkich liniach c. k. uprzyw. koleji galic. Karola Ludwika na pierwszem miejscu będzie zapisaną.

Umorzenie niniejszej pożyczki nastąpi według treści planu umorzenia na odwrotnej stronie umieszczonego w przeciągu trwania koncesyi, przewidzianego w wyż powołanych aktach koncesyjnych z dnia 3. Marca 1857, z dnia 7. Kwietnia 1858 i z dnia 15. Maja 1867, tak, że wykreślenie prawa zastawu zapisanego na odnośnych liniach kolejowych nastąpić ma z księgi kolejowej najpóźniej z upływem odnośnych terminów koncesyi.

Wiedeń, dnia 1. Lipca 1890.

Podpisano: C. k. uprzyw. kolej galicyjska Karola Ludwika.


Plan umorzenia.

Niniejsza pożyczka 75.000.000 złotych reńskich walutą austryacką w srebrze podzieloną jest na 5000 seryj, każda po 15.000 złr.      
Z tego zawierają: 2000 seryj każda 1 częściowy zapis długu na 5000 złotych reńskich, 6 częściowych zapisów długu po l 000 złotych reńskich, 10 częściowych zapisów długu po 300 złotych reńskich i 10 częściowych zapisów długu po 100 złotych reńskich; 3000 seryj każda 11 częściowych zapisów długu po 1000 złotych reńskich, 10 częściowych zapisów długu po 300 złotych reńskich i 10 częściowych zapisów długu po 100 złotych reńskich.

 

Rok

Ilość seryj wylosować się mających

Łączna kwota

zapisów długu zawartych w tych s ery ach

Złot. r. w. a.

Rok

Ilość seryj wylosować się mających

Łączna kwota

zapisów długu zawartych w tych s ery ach

Złot. r. w. a.

Rok

Ilość seryj wylosować się mających

Łączna kwota

zapisów długu zawartych w tych s ery ach

Złot. r. w. a.

1890

16

240.000

Transport

602

9,030.000

Transport

1992

29,880.000

1891

17

255.000

1913

41

615.000

1935

96

1,440.000

1892

18

270.000

1914

42

630.000

1936

100

1,500.000

1893

18

270.000

1915

44

660.000

1937

104

1,560.000

1894

20

300.000

1916

46

690.000

1938

109

1,635.000

1895

20

300.000

1917

47

705.000

1939

112

1,680.000

1896

21

315.000

1918

50

750.000

1940

117

1,755.000

1897

21

315.000

1919

51

765.000

1941

122

1,830.000

1898

23

345.000

1920

53

795.000

1942

126

1,890.000

1899

23

345.000

1921

56

840.000

1943

132

1,980.000

1900

25

375.000

1922

58

870.000

1944

137

2,055.000

1901

25

375.000

1923

60

900.000

1945

142

2,130.000

1902

26

390.000

1924

62

930.000

1946

148

2,220.000

1903

28

420.000

1925

65

975.000

1947

154

2,310.000

1904

28

420.000

1926

68

1,020.000

1948

160

2,400.000

1905

30

450.000

1927

70

1,050-000

1949

167

2,505.000

1906

31

465.000

1928

73

1,095.000

1950

173

2,595.000

1907

32

480.000

1929

76

1,140.000

1951

180

2,700.000

1908

33

495.000

1930

79

1,185.000

1952

135

2,025.000

1909

35

525.000

1931

82

1,230.000

1953

140

2,100.000

1910

36

540.000

1932

86

1,290.000

1954

145

2,175.000

1911

37

555.000

1933

89

1,335.000

1955

151

2,265.000

1912

39

585.000

1934

92

1,380.000

1956

158

2,370.000

Transport

602

9,030.000

Transport

1992

29,880.000

Summa

5000

75,000.000

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39