Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny
5,95% Hipoteczny List Zastawny 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

1.      Na podstawie Umowy Emisyjnej zawartej w dniu 8 listopada 2000 roku pomiędzy HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA - "Emitentem" z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134 a Bankiem Przemysłowo-Handlowym SA - "Agentem Emisji" z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju l, Agent Emisji zobowiązał się do świadczenia czynności zleconych przez Emitenta związanych z I Emisją Hipotecznych Listów Zastawnych.

2.      Uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego przysługuje oprocentowanie w wysokości 5,95 % w stosunku rocznym liczone od dnia 29 grudnia 2000 r.

3.      Wypłata kuponów odsetkowych będzie następowała:

a) Za pierwszy okres odsetkowy w dniu                  01 czerwca 2001 r.

b) Za drugi okres odsetkowy w dniu            03 czerwca 2002 r.

c)  Za trzeci okres odsetkowy w dniu                        02 czerwca 2003 r.

d) Za czwarty okres odsetkowy w dniu                   01 czerwca 2004 r.

e) Za piąty okres odsetkowy w dniu             01 czerwca 2005 r.

f)  Za szósty okres odsetkowy w dniu                      01 czerwca 2006 r.

g) Za siódmy okres odsetkowy w dniu                     01 czerwca 2007 r.

h) Za ósmy okres odsetkowy w dniu                        02 czerwca 2008 r.

i) Za dziewiąty okres odsetkowy w dniu      01 czerwca 2009 r.

j) Za dziesiąty okres odsetkowy w dniu                   01 czerwca 2010 r.

4.      Należne odsetki od każdego kuponu odsetkowego obliczane są jako iloczyn wartości nominalnej hipotecznego listu zastawnego, stałej stopy procentowej, rzeczywistej ilości dni w okresie odsetkowym i podzielone przez 360, obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.      Rzeczywistą liczbę dni w pierwszym okresie odsetkowym oblicza się jako sumę dni od Dnia Emisji włącznie do dnia wypłaty pierwszego kuponu odsetkowego wyłącznie.

6.      Rzeczywistą liczbę dni w kolejnych okresach odsetkowych oblicza się jako sumę dni od dnia wypłaty kuponu odsetkowego za okres odsetkowy bezpośrednio poprzedzający włącznie do dnia wypłaty bieżącego kuponu odsetkowego wyłącznie.

7.      Warunkiem  przydzielenia  Inwestorowi  hipotecznych  listów zastawnych I Emisji jest posiadanie przez Inwestora otwartego rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Agenta Emisji.

8.      Świadczenia pieniężne z hipotecznych listów zastawnych realizowane będą przez Agenta Emisji poprzez uznanie rachunku Inwestora prowadzonego przez Agenta Emisji kwotą wynikającą z tytułu posiadania listów zastawnych lub poprzez wysłanie środków w kwocie wynikającej z tytułu posiadania listów zastawnych na wskazany przez Inwestora rachunek bankowy.

9.      W przypadku nieodebrania przez Inwestora świadczeń pieniężnych wynikających z hipotecznych listów zastawnych w Dniu Wykupu lub w dniu płatności kuponów odsetkowych, nie podlegają one dalszemu oprocentowaniu.

W zakresie szczegółowych zasad wypłaty świadczeń wynikających z hipotecznego listu zastawnego, które nie zostały uregulowane w niniejszych Postanowieniach szczegółowych obowiązują zapisy Propozycji Nabycia Listów Zastawnych.


Polecane Strony:

 

BPH Bank Hipoteczny S.A.

Ogólne informacje o listach zastawnych


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39