Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie
6% List ZastawnyWARUNKI.

Gwarancje:

Listy Zastawne emitowane są na pożyczki hipoteczne w wysokości do 50% szacunku dóbr ustanowionego przez Towarzystwo na podstawie przepisów zatwierdzonych przez Ministra Skarbu.

Pożyczki Towarzystwa muszą być zapisane w hipotece na pierwszem miejscu przed wszelką inną wierzytelnością hipoteczną.

Wypłata terminowa procentów od Listów Zastawnych i należności za Listy Zastawne wylosowane jest zabezpieczona:

1)                 na ratach, płaconych od pożyczek;

2)                 na funduszu rezerwowym Towarzystwa;

3)                 na wszelkiej ruchomej i nieruchomej własności Towarzystwa i

4)                 na ogólnej  odpowiedzialności  wszystkich  dóbr,  obciążonych pożyczką, które odpowiadają za wszelkie zobowiązania Towarzystwa, w stosunku do nieumorzonych pożyczek.

Prócz tego, do czasu zupełnego umorzenia 50.000 odcinków Listów Zastawnych, Towarzystwo zobowiązało się do niewprowadzania do swej ustawy żadnych zmian, mogących naruszyć powyższe gwarancje, których niezmienność jest zapewniona.

 

Procenty i Listy Zastawne wylosowane:

Towarzystwo wypłacać będzie 6% rocznie, to jest 60 franków francuskich czyli 2 i 350/1000 dolara Stanów Zjednoczonych Ameryki w terminach: 22 czerwca i 22 grudnia każdego roku. Pierwszy kupon płatny jest dnia 22 czerwca 1929 roku.

Wylosowane Listy Zastawne przestają procentować z datą ich płatności. Każdy List Zastawny przedstawiony do realizacji powinien być zaopatrzony we wszystkie kupony niepłatne w dacie ustalonej dla realizacji. Wartość kuponów brakujących będzie potrącona z sumy za realizację.

Listy Zastawne wylosowane, nieprzedstawione do zapłaty w ciągu 30 lat i kupony nieprzedstawione do zapłaty w ciągu 5 lat od daty ich płatności tracą moc, a należność za nie przechodzi na rzecz Towarzystwa.

 

Podatki:

Kapitał i kupony od Listu Zastawnego wypłaca się bez potrącenia jakichkolwiek polskich podatków.

Towarzystwo przyjęło na siebie opłaty stempla francuskiego według taryfy obowiązującej w chwili wypuszczenia emisji t. j. 0,20% od sumy nominalnej rocznie. Towarzystwo zobowiązuje się opłacać podatek dochodowy we Francji według taryfy obowiązującej w chwili emisji, w wysokości 18% od sumy kuponów i od różnicy pomiędzy kursem emisyjnym a wartością nominalną Listów Zastawnych. Towarzystwo przyjmie również na siebie opłatę „la taxe de transmission en France" według taryfy obowiązującej w chwili wypuszczenia Listów Zastawnych w wysokości 0,50% rocznie, biorąc przeciętną kursu notowanego.

Na wypadek, gdyby te podatki, prawa i taksy zostały następnie zmienione lub zostały całkowicie czy częściowo zastąpione, podatki powyższe, prawa i taksy, nowe czy zmienione, obciążałyby również Towarzystwo, lecz w ten sposób, by ogólna suma nie przewyższała całości podatków, określonych w poprzednim ustępie.

Z obniżki ogólnej sumy powyższych podatków i opłat korzystać będzie Towarzystwo.

 

Umorzenie:

Umorzenie Listów Zastawnych odbywa się według planu amortyzacyjnego, podanego poniżej, w ciągu 30 lat maximum, począwszy od pierwszego roku, albo „al pari" przez losowanie co pół roku, lub poniżej „al pari” przez wykup z wolnej ręki z uwzględnieniem wartości kuponu bieżącego. Towarzystwo zastrzega sobie prawo możności przedterminowego umorzenia części lub całości Listów Zastawnych, będących w obiegu, począwszy od szóstego roku przez dodatkowe losowanie „al pari", zapowiedziane na jeden miesiąc przedtem, ogłoszeniami w dwuch dziennikach urzędowych we Francji (Departement de la Seine) lub przez wykup z wolnej ręki poniżej parytetu z uwzględnieniem wartości kuponu bieżącego.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39