Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

4% Państwowa Pożyczka Premjowa r.1920USTAWA
z dnia 16 lipca 1920 roku
w przedmiocie 4% Państwowej Pożyczki Premjowej

(Dz.U.Rz.P. No.61, poz. 391)

  1. Upoważnia się Ministra Skarbu do wypuszczenia 4% państwowej pożyczki premjowej na warunkach, określonych w następnych artykułach.
  2. Obligacje pożyczki na okaziciela w odcinkach wyłącznie po 1000 marek polskich sprzedawane będą po kursie nominalnym (al pari) tylko za gotówkę.
  3. Stopa procentowa wynosi cztery od sta. Kupony wolne od podatków od kapitałów i rentowych, płatne są z dołu dn. 1 października każdego roku przez wszystkie oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Pocztowej Kasy Oszczędności, kasy skarbowe oraz inne instytucje, upoważnione przez Ministerstwo Skarbu. Kuponami pożyczki można też płacić cła i podatki państwowe.
  4. W ciągu pierwszych dwudziestu lat, począwszy od 2 października 1920 r., w każdą sobotę wylosowywaną będzie jedna wygrana w kwocie miljona marek polskich, płatna bez jakichkolwiek potrąceń przez oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
  5. W ciągu następnych dwudziestu lat (1940-1960) pożyczka będzie spłacona po kursie nominalnym przez wylosowywanie obligacji łącznie z temi, na które padły wygrane.
  6. Obligacje pożyczki mają wszelkie prawa papierów pupilarnych, będą przyjmowane w pełnej wartości nominalnej jako wadja przy licytacjach, kaucje akcyzowe i celne, kaucje przy zawieraniu kontraktów ze Skarbem Państwa, oraz kaucje, składane do depozytów wszelkich instytucji rządowych w wypadkach, gdy prawo przewiduje składanie kaucji pieniężnych.
  7. Obligacje pożyczki będą przyjmowane bez opłaty na przechowanie przez Polską Krajowa Kasę Pożyczkową i Pocztową Kasę Oszczędności.
  8. Po wprowadzeniu przyszłej polskiej waluty pożyczka przerachowywana będzie po kursie 10% wyższym od kursu, ustalonego dla wymiany znaków obiegowych.
  9. Wykonanie ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Podpisano: Marszałek: Trampczyński, Prezydent Ministrów i Minister Skarbu: W.Grabski


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39