Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

Dwudziestoletnia 6%-wa Pożyczka Dolarowa w Złocie


·        Republic of Poland, Rzeczpospolita Polska

·        Wzamian za otrzymaną równowartość zobowiązuje się Rzeczpospolita Polska wypłacić okazicielowi dnia 1 kwietnia 1940 roku sumę: PIĘĆDZIESIĄT DOLARÓW tytułem zwrotu kapitału, oraz zapłacić od tejże sumy 6% (sześć od sta) tytułem odsetek rocznie, w ratach półrocznych dnia 1 października i 1 kwietnia każdego roku z dołu. Aż do czasu płatności tej obligacji odsetki te będą wypłacane tylko za okazaniem i wręczeniem dołączonych kuponów procentowych w miarę ich płatności.

·        Zarówno kapitał, jak i odsetki od tej obligacji są płatne w The National City Bank of New York, Borough of Manhattan w mieście i stanie Nowym Jorku Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, płatne w walucie złotej Stanów Zjednoczonych albo w jednostce monetarnej o równej wadze – i to tak, że w czasie wojny jak i pokoju, bez względu na to czy posiadacz tej obligacji będzie obywatelem czy poddanym państwa zaprzyjaźnionego lub wrogiego, bez żadnych potrąceń na obecne lub przyszłe podatki rządowe lub gminne, opłaty lub należności nałożone z władzy jak i w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej, od których to opłat i należności niniejsze obligacje wraz z odsetkami zostają na zawsze zwolnione.

·        Obligacja niniejsza stanowi część emisji tej samej daty i tej samej ilości (z wyjątkiem liczb bieżących i wartości nominalnej) ograniczonej do sumy $ 50.000.000 w kapitale, która ani teraz ani później przekroczona być nie może, a dokonany na podstawie ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1919 roku Nr 252, upoważniającej Rząd Rzeczpospolitej Polskiej do zaciągnięcia pożyczki zagranicznej, za należytą spłatę której poręcza się kredytem i powagą tejże Rzeczpospolitej.

·        Wszystkie obligacje tej emisji, a nie tylko część tejże, mogą być wykupione w całości al pari dnia 1 kwietnia 1930 roku lub w późniejszych półrocznych odstępach kuponowych, przed poprzedniem wypowiedzeniem przez Rzeczpospolitą Polską, które ma być ogłaszane co najmniej dwa razy tygodniowo w ciągu czterech kolejno następujących po sobie tygodni, w dwu codziennych pismach wychodzących w Borough of Manhattan, w mieście Nowym Jorku. Pierwsze ogłoszenie winno ukazać się w najmniej 60 dni przed terminem, w którym ogłoszony wykup ma nastąpić.

·        Obligacja niniejsza i kupony do tejże przynależne są przenośne przez proste wręczenie.

·        Rzeczpospolita Polska niniejszem oznajmia i stwierdza, że wszystkie warunki, wymogi i czynności, które mają lub miały być dopełnione albo dokonane przed wydaniem niniejszej obligacji zostały należycie dopełnione i dokonane zgodnie z konstytucją i prawami Rzeczypospolitej. W dowód czego Rzeczpospolita Polska poleciła zeznać za siebie niniejsza obligację i zaopatrzyć podpisami in facsimili Swojego Prezydenta Ministrów i Swojego Ministra Skarbu , oraz kontrasygnować podpisami in facsimili Swojego Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego w Waszyngtonie oraz Delegata Ministerstwa Skarbu i poleciła zarejestrować niniejszą obligację należycie upoważnionemu urzędnikowi kontrolującemu. Dołączone kupony będą podpisane in facsimili przez Ministra Skarbu, a obligacja niniejsza zostaje wydaną w Polsce , w stołecznym mieście Warszawie, z datą 1 kwietnia 1920.

·        Popisano: Prezydent Ministrów, Minister Skarbu, Poseł Nadzwyczajny i Pełnomocny Minister na Stany Zjednoczone, Delegat Ministerstwa Skarbu na Stany Zjednoczone, Agent – Urzędnik Kontrolujący.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39