Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

Premjowa Pożyczka Budowlana, serja I


·        wartości pięćdziesiąt złotych w złocie.

·        Serja I Premjowej Pożyczki Budowlanej wypuszczona jest na mocy Ustawy z dnia 23 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. No. 23 poz. 232). Odsetki od tej pożyczki, w stosunku 3 od sta rocznie, płatne sa półrocznie zdołu w dniach 1 lutego i 1 sierpnia każdego roku za zwrotem odpowiednich kuponów.

·        Obligacja niniejsza uczestniczy w losowaniu premij, odbywających się publicznie w Ministerstwie Skarbu co kwartał zgodnie z planem losowania, zamieszczonym na stronie odwrotnej obligacji. Wygranie premij nie wyklucza obligacji z losowań następnych.

·        Obligacja niniejsza podlega wykupowi w dniu 1 sierpnia 1950 r., przyczem po dniu 1 sierpnia 1940 r. Ministrowi Skarbu będzie przysługiwało prawo zarządzenia wykupu przedterminowego.

·        Wykup obligacji niniejszej oraz wypłata odsetek i premij uskuteczniane będą w złotych według równowartości 900/5332 grama czystego złota za 1 złotego w złocie zgodnie z postanowieniem art. 16  rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855).

·        Obligacja niniejsza ulega przedawnieniu w dniu 1 sierpnia 1980 r. względnie po upływie lat 30 od dnia, w którym nastąpi jej płatność przy wykupie przedterminowym. Kupony od obligacji przedawniają się po latach 5 od dnia, w którym staną się płatne, zaś premje – po upływie lat 10 od dnia ich wylosowania.

·        Warszawa, dnia 1 sierpnia 1930 r.

·        Podpisano: Kierownik Ministerstwa Skarbu, Dyrektor Departamentu Obrotu Pieniężnego, Komisja Kontroli Długów Państwa.


Obligacja niniejsza, kupony od niej oraz premje do 1.000 złotych płatne są w terminach ich płatności w Centralnej Kasie Państwowej, Kasach Skarbowych, w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polskim, Pocztowej Kasie Oszczędności i ich oddziałach. Premje ponad 1.000 złotych płatne są wyłącznie w Banku Polskim.

      Obligacja niniejsza ma wszelkie prawa papierów pupilarnych i może być używana dla lokaty kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, jak też kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacyj publicznych oraz kaucyj cywilnych i wojskowych.

      Obligacja niniejsza nie podlega działaniu ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela (Dz. U. R. P. No. 67 poz. 406) zgodnie z postanowieniem punktu 2 art. 13 tejże ustawy w brzmieniu, nadanem mu ustawą z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. R. P. No. 87 poz. 637)

PLAN LOSOWANIA PREMIJ
SERJI I-ej PREMJOWEJ POŻYCZKI BUDOWLANEJ

W każdym roku trwania pożyczki co kwartał w dniach 1 lutego, 1 maja, 1 sierpnia i 1 listopada wylosowuje się następujące premje:

 

Ilość premij po złotych w złocie

Ogólna ilość premij

Ogólna suma losowanych premij w złotych w złocie

 

250.000

50.000

10.000

1.000

 

1

1

10

100

112

500.000

Rocznie

4

4

40

400

448

2.000.000

      Pierwsze losowanie premij odbędzie się w dnu 1 listopada 1930 r., ostatnie zaś w dniu 1 sierpnia 1950 r., o ile nie nastąpi wcześniejsza spłata pożyczki.

      Losowanie, przypadające w święto lub w niedzielę, przenosi się na następny dzień powszedni.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39