Wirtualne Muzeum Papiersw Wartociowych
Dzia3 Polskich Obligacji Paqstwowych

Świadectwo Tymczasowe 5%
Krótkoterminowej Wewnętrznej Pożyczki Państwowej z r. 1920


·        P. Julianna Małachowska wpłacił dnia 25/V 1920 r. M.P. 1091 fen. 25 słownie marek polskich tysiąc dziewięćdziesiąt jeden f. 25 na 5% KRÓTKOTERMINOWĄ WEWNĘTRZNĄ POŻYCZKĘ PAŃSTWOWĄ Z R. 1920.

·        Za zwrotem niniejszego świadectwa wyżej wymieniony otrzyma po wykonaniu obligację 5% Krótkoterminowej Wewnętrznej Pożyczki Państwowej z r. 1920 imiennej wartości na sumę M.P. 1100, słownie marek polskich tysiąc sto z kuponami od 1 Stycznia 1921 r.

·        Podpisano: Minister Skarbu, Dyrektor Departamentu Kredytowego, Dyrektor Urzędu Pożyczek Państwowych

·        Siedlce, dn 25/V 1920 r.

·        Niniejsze świadectwo może być ustąpione osobie trzeciej tylko na mocy piśmiennej cesji imiennej na odwrotnej stronie świadectwa z jednoczesnem piśmiennem zawiadomieniem instytucji, która świadectwo wydała. Do czasu otrzymania takiego zawiadomienia właściwa instytucja nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem nowonabywcy.

·        Życzenia co do wysokości odcinków obligacji, które będą wydawane w zamian niniejszego świadectwa, zostaną w miarę możności uwzględnione.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39