Wirtualne Muzeum Papiersw Wartociowych
Dzia3 Polskich Obligacji Paqstwowych

3% Bon Skarbu Państwa


·        wartości imiennej sto złotych

·        3% bony Skarbu Państwa wypuszczone są na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 207) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 5 czerwca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 347).

·        Umorzenie bonów nastąpi do dnia 15 kwietnia 1957 r. w sposób ustalony w par. 4 ust. (1) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 5 czerwca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 347).

·        Bon niniejszy do czasu wylosowania go do umorzenia przynosi odsetki w wysokości 3% w stosunku rocznym, płatne corocznie z dołu w dniu 15 kwietnia.

·        Bon niniejszy ma wszelkie prawa papierów pupilarnych i może być używany do lokowania kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, jako też kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacyj publicznych, kaucyj cywilnych i wojskowych.

·        Bon niniejszy oraz kupony od niego płatne są w terminach ich płatności w kasach urzędów skarbowych, w Banku Polskim, Banku Gospodarstwa Krajowego, Państwowym Banku Rolnym, Pocztowej Kasie Oszczędności  oraz w ich oddziałach.

·        Bony ulegają przedawnieniu po upływie lat 20 od dnia wylosowania ich do umorzenia, kupony zaś od bonów – po upływie lat 5 od dnia ich płatności.

·        Warszawa, dnia 1 lipca 1937 r.

·        Podpisano: Minister Skarbu (E. Kwiatkowski), Dyrektor Departamentu Pieniężnego.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39