Wirtualne Muzeum Papiersw Wartociowych
Dzia3 Polskich Obligacji Paqstwowych

Obligacja Państwowa 1989 r. – zamienna


·        Polska Rzeczpospolita Ludowa

·        Obligacja Państwowa 200.000 , 400.000 , 1.000.000 (dwieście tysięcy, czterysta tysięcy, jeden milion złotych)

·        Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (dz. U. Nr. 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132) oraz art. 4 ust. 1ustawy z dnia 30 października 1989 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i ustawy – Prawo bankowe oraz o uregulowaniu innych spraw związanych z gospodarką finansową państwa (Dz. U. Nr 59, poz. 350) Minister Finansów emituje obligację państwową.

·        Obligacje sp  rzedawane są na okaziciela od dnia 1 grudnia 1989 roku.

·        Nabywcami obligacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, stale zamieszkałe w kraju.

·        Emisja pożyczki wynosi 5.000.000.000.000 (pięć bilionów złotych)

·        Do dnia 30 listopada 1994 roku obligacja jest oprocentowana według zmiennej miesięcznej stopy procentowej. Stopa ta, ogłaszana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, za dany miesiąc jest równa wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za ten miesiąc – ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Naliczanie oprocentowania rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano zakupu obligacji.

·        Z dniem wystawienia do sprzedaży akcji będących własnością Skarbu Państwa, obligacja niniejsza służy do zapłaty za te akcje. Zapłata za akcje następuje z 20% bonifikatą w stosunku do wartości nominalnej obligacji powiększonej o odsetki. Prawo do zapłaty niniejszą obligacją za akcje będące własnością Skarbu Państwa wygasa z dniem 30 listopada 1994 roku.

·        Obligacje, które do dnia 30 listopada 1994 roku nie zostaną wykorzystane na zakup akcji, będą wraz z odsetkami przyjmowane do wykupu w drodze losowania. Losowanie będzie dokonywane co pół roku i każdorazowo będzie obejmowało 1/10 (jedną dziesiątą) obligacji pozostałych w obiegu po dniu 30 listopada 1994 roku. Obligacje nie wykorzystane na zakup akcji będą od dnia 1 grudnia 1994 roku oprocentowane według stopy 3% w stosunku rocznym od wartości nominalnej obligacji wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30 listopada 1994 roku.

·        Obligacje wygasają z dniem 31 grudnia 2000 roku, jeżeli nie wygasły wcześniej przez zapłatę za akcje będące własnością Skarbu Państwa lub wykupienie w drodze losowania.

·        Warszawa, dnia 10 listopada 1989 r.

·        Podpisano: Minister Finansów.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39