Wirtualne Muzeum Papiersw Wartociowych
Dzia3 Polskich Obligacji Paqstwowych

7% Pożyczka Kolejowa 1930 r.


·        wartości 500 złotych w złocie.

·        Obligacja ta stanowi część 7% pożyczki kolejowej z 1930 r., wypuszczonej w kwocie nominalnej 8.858.000 złotych w złocie na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. o uregulowaniu zobowiązań Państwa Polskiego z tytułu przejęcia Kolei Lwów-Granica Państwa pod Śniatyniem-Załuczem (Dz. U. R. P. Nr 36 poz. 327) i rozporządzeń Ministrów Skarbu i Komunikacji z dnia 20 maja 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 75 poz. 679) na warunkach wymienionych na odwrotnej stronie obligacji.

·        Warszawa, dnia 1 września 1930 r.

·        Podpisano: Minister Skarbu, Kierownik Ministerstwa Komunikacji, Komisja Kontroli Długów Państwa.

 


 

WARUNKI
7% Pożyczki Kolejowej z 1930 roku,
wypuszczonej na podstawie art. 1, 2, 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. o uregulowaniu zobowiązań Państwa Polskiego z tytułu przejęcia Kolei Lwów-Granica Państwa pod Sniatyniem-Załuczem (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 327) oraz rozporządzeń Ministrów Skarbu i Komunikacji z dnia 20 maja 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 44 poz. 426) i z dnia 24 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 75 poz. 679).

 

1)           Obligacje 7% pożyczki kolejowej zostają wypuszczone na ogólną sumę 8.858.000 złotych w złocie, w odcinkach po 500 złotych w złocie.

2)           Obligacje te są zabezpieczone przez wpis hipoteczny na linji Kolei Lwów-Granica Państwa pod Śniatyniem-Załuczem.

3)           Obligacje są oprocentowane w wysokości 7% rocznie; procenty płatne są 1 marca i 1 września każdego roku zdołu. Bieg procentów rozpoczyna się 1 września 1930 r.

4)           Kupony są wolne od podatku od kapitałów i rent.

5)           Umorzenie obligacyj nastąpi w przeciągu 26 lat, poczynając od dnia 1 września 1930 r. zgodnie z planem amortyzacyjnym. ogłoszony w Dz. U. R. P. Nr 75 poz. 679, w ratach półrocznych, płatnych dnia 1 marca i 1 września każdego roku drogą losowania lub wykupu, przyczem dnia 1 września 1932 r. ulegają umorzeniu cztery pierwsze raty amortyzacyjne.

6)           Numery obligacyj, skupionych lub wylosowanych do umorzenia na wymienione wyżej w p. 5 terminy amortyzacyjne są ogłaszane niezwłocznie w Monitorze Polskim. Losowanie odbywać się będzie w dniu 20 stycznia i 20 lipca każdego roku; w razie przypadającego święta w jednym z tych dni, ciągnienie odbywać się będzie w następnym dniu powszednim.

7)           Poczynając od 1 września 1935 r. może być zarządzony przedterminowy wykup pożyczki.

8)           Wypłata należności za obligacje umorzone dokonywana będzie w złotych, według równowartości 900/5332 grama czystego złota za 1 złotego w złocie, zgodnie z art. 16 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 97 poz. 855)

9)           Obligacje umorzone oraz kupony, których płatność nastąpiła, będą opłacane w Banku Gospodarstwa Krajowego i jego Oddziałach.

10)      Kapitał obligacyj wylosowanych przestaje procentować od dnia, w którym przypada jego płatność, stosownie do postanowień par. 2  rozporządzenia Ministrów Komunikacji z dnia 20 maja 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 44 poz. 426). Wobec czego wylosowane obligacje winny być przedstawione do zapłaty wraz ze wszystkimi kuponami, niezapadłemi włącznie do dnia, w którym stał się wymagalny ich kapitał. Wartość takich kuponów, nieprzedstawionych wraz z obligacją, zostanie potrącona przy wypłacie kapitału.

11)       Obligacje wylosowane, a nieprzedstawione do zapłaty przedawniają się z upływem lat 30 od dnia ich płatności. Kupony płatne, a nieprzedstawione do zapłaty, przedawniają się z upływem lat 5-ciu od dnia ich płatności.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39